Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Štrukturálne fondy na Slovensku

Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Štrukturálne fondy na Slovensku

Na Slovensku fungujú operačné programy na podporu jednotlivých oblastí. Rozdelenie je nasledovné:

Regionálny operačný program

Hlavným cieľom Regionálneho operačného programu (ROP) je zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch.

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Životné prostredie

Operačný program je zameraný na „zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR a na posilnenie environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja“

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Globálnym cieľom tohto operačného programu je zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR.

Výskum a vývoj

Hlavným zameraním operačného programu je „modernizácia a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl tak, aby prispievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov, tvorbe nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na vysokých školách“.

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zdravotníctvo

Zlepšenie podmienok ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva ako pracovnej sily prostredníctvom zvyšovania kvality, dostupnosti, efektívnosti zdravotnej starostlivosti a podpory zdravia sú priority OP Zdravotníctvo.

Riadiaci orgán: Ministerstvo zdravotníctva SR

Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Cieľom operačného programu je rast zamestnanosti, sociálnej inklúzie (začleňovania) a budovanie kapacít. Vzhľadom na nízku flexibilitu a efektívnosť zamestnancov v rôznych oblastiach verejnej správy, ako aj potrebu skvalitniť tvorbu politík, budú v operačnom programe podporované aktivity smerujúce ku skvalitneniu ľudského kapitálu a aktivity orientované na kvalitnú tvorbu politík.

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Vzdelávanie

Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti je globálnym cieľom OP Vzdelávanie. Operačný program bude prostredníctvom príspevkov zo zdrojov ESF financovať formovanie a podporu ľudského kapitálu smerom k nadobudnutiu základných zručností a kľúčových kompetencií potrebných vo vedomostnej ekonomike a pre pracovný trh.

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Informatizácia spoločnosti

Globálnym cieľom operačného programu je „vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku na rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky“, čím sa prispeje k dosahovaniu cieľa strategickej priority Vedomostná ekonomika, ktorým je „rozvoj zdrojov trvalo udržateľného ekonomického rastu a zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu a služieb“.

Riadiaci orgán: Úrad vlády SR.

Doprava

Cieľom operačného programu je podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej železničnej osobnej dopravy

Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Členenie operačných programov v Maďarsku:

 1. Gazdaságfejlesztés Operatív Program / Rozvoj ekonomiky

 2. Közlekedés Operatív Program / Doprava

 3. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program / sociálna infraštruktúra

 4. Társadalmi Megújulás Operatív Program / sociálny rozvoj

 5. Környezet és Energia Operatív Program / ochrana životného prostredia

 6. Elektronikus Közigazgatás Operatív Program / informatizácia

 7. Államreform Operatív Program / štátne reformy

 8. Végrehajtás Operatív Program / implementácie

 9. Dél-Alföldi Operatív Program / OP pre región Dél-Alföld

 10. Dél-Dunántúli Operatív Program / OP pre región Dél- Dunántúl

 11. Észak-Alföldi Operatív Program / OP pre región Észak-Alföld

 12. Észak-Magyarországi Operatív Program / OP pre región Észak-Magyarország

 13. Közép-Dunántúli Operatív Program / OP pre región Közép-Dunántúl

 14. Nyugat-Dunántúli Operatív Program / OP pre región Nyugat-Dunántúl

 15. Közép-Magyarországi Operatív Program / OP pre región Közép-Magyarország

 

Centralizovaným riadiacim orgánom pre všetky operačné programy je Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. http://Www.nfu.hu