Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Proces grantových programov

Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Proces grantových programov

Účastníci procesu

 • majiteľ programu

 • implementátor programu – ktorý administruje grantový program

 • uchádzač – ten kto podá žiadosť o podporu svojho programu, projektu

 • hodnotiteľ – odborne hodnotí podané žiadosti

 • rozhodujúci – na základe odborného posudku odporúča alebo neodporúča podporiť danú žiadosť.

Majiteľ programu

Disponuje finančnými prostriedkami na dosiahnutie cieľov. V prípade súkromných nadácií je to zakladateľ a správna rada. V prípade programov EU je parlament Európskej únie. Vždy majiteľ rozhoduje aké ciele chce podporiť a pri akých podmienkach.

Administrátor grantového programu

Nie je majiteľom programu alebo financií! Zodpovedá len za korektný a transparentný postup pri rozdelení finančných prostriedkov. Konkrétne:

 • pripravuje a zverejňuje výzvy

 • administruje žiadosti, rozhoduje a administratívnej zhode

 • zabezpečí hodnotiteľov

 • organizuje operačné záležitostí

 • komunikuje s uchádzačmi

 • kontroluje vyúčtovanie a plnenie zmlúv.

Uchádzač alebo žiadateľ

To sme my. Pomocou svojich odôvodnení a vypracovaných plánov musíme presvedčiť hodnotiteľov a členov rozhodujúcej komisie, že sa oplatí investovať do našich predstáv.

Hodnotiteľ

Odborník v oblasti, kde sa rozdeľujú granty. Mal by byť odborne dobre pripravený, nestranný a čestný. Hodnotí na základe kritérií určených majiteľom programu.

Rozhodujúci

Je to väčšinou výbor alebo komisia, kde sú zastúpené rôzne strany a skupiny (niekedy i cieľová skupina). Mali by brať do úvahy okrem výsledkov hodnotenia aj iné kritéria.

Počas celého procesu ja minimálny priamy kontakt medzi aktérmi, preto je veľmi dôležité aby sme sa naučili logiku druhej strany. Potom už naše odôvodnenia a myšlienky budú prijateľné pre všetkách a zvýši sa pravdepodobnosť výhri.

Politika grantovej podpory

Myslíme hlavne na systém Európskej únie, nakoľko ten je asi najzložitejší. Je zostavený z viacerých elementov:

 • Stratégia EU – na 5 alebo 7 rokov. Momentálne sa končí strategické obdobie 2007-2013, preto sa musíme sústrediť na budúce obdobie 2013-2020. Nazývajú sa aj ako programovacia obdobia. V danom období všetky grantové programy sa sústreďujú na dosiahnutí cieľov stratégie. Takže musíme najprv dôkladne preštudovať celkovú stratégiu aby sme pochopili podporovateľa.

 • Fondy EU – jednotlivé finančné balíky sú rozdelené do fondov, ktoré sú určené na rozvoj jednej alebo viac oblastí. Napríklad Európsky sociálny fond (známy ako ESF) podporuje oblasti ako zamestnanosť, sociálna starostlivosť, ale aj vzdelávanie v prípade znevýhodnených skupín.

 • Grantové programy – je to forma implementácie. Určuje všeobecné kritéria podpory a konkrétne ciele danej oblasti.

 • Ročné priority EU – každý rok sa sústreďuje na konkrétnejšiu otázku v rámci oblasti. Priority sa pripravujú na základe výsledkov predchádzajúceho obdobia.

 • Ročné národné priority – každý štát má právo doplniť priority podľa vlastných potrieb. Samozrejme nemôže protirečiť s vyššou úrovňou, ale môže byť konkrétnejší. Napríklad v prípade keď je prioritou zníženie nezamestnanosti na úrovni EU, Slovensko môže doplniť národnou prioritou ako podpora zamestnávania osôb nad 50 rokov, ale Belgicko radšej určí ako prioritu zamestnávanie migrantov.

 • Výzvy – konkrétne výzvy obsahujú všetky horeuvedené informácie – manuály, priority, podmienky podpory, postup posudzovania atď. Je to veľké množstvo naraz, ale radšej preštudujme všetko od a až po zet.