Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Oktatási Operatív Program – Szlovákia

Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Oktatási Operatív Program – Szlovákia

Az Oktatási Operatív Program 2007-2013 a Szlovák Köztársaság Nemzeti Stratégiai Referencia Keretéhez (NSRK) illeszkedik. (A NSRK tervezést, funkcióját tekintve ugyanaz mint nálunk az Új Magyarország Fejlesztési Terv). Az NSRK három stratégiai prioritás mentén épül fel:

1. Infrastruktúra és

 1. 1.      1 A regionálisinfrastruktúra és elérhetőség fejlesztése
 2. 2.      Tudásalapú gazdaság építése
 3. 3.      Emberi erőforrások fejlesztése

 

Az NSRK emellett 4 horizontális jellegű (valamennyi, legalábbis több Operatív Program és támogatási projekten keresztül érvényesülő) célkitűzést tartalmaz.

 1.   a marginalizált roma közösségek integrációja A foglalkoztatás bővítése és a képzettségi szint javítása, az életszínvonal emelése)
 2. az esélyegyenlőség Esélyegyenlőség biztosítása mindenki számára, a diszkrimináció minden formájának megakadályozása
 3.  a fenntartható fejlődés környezeti, gazdasági és társadalmi fenntarthatóság
 4.  információs társadalom a befogadó információs társadalom építése

Az NSRK célkitűzései az alábbi Operatív Programokon keresztül érvényesülnek:

 

 • Regionális OP – ERFA
 • OP Környezet – ERFA + KF
 • OP Szállítás – ERFA + KF
 • OP A társadalom informatizálása – ERFA
 • OP Kutatás és fejlesztés – ERFA
 • OP versenyképesség és gazdasági növekedés -ERFA
 • OP Egészségügyi – ERFA
 • OP technikai segítségnyújtás – ERFA
 • OP Pozsony régió – ERFA
 • OP Foglalkoztatás és társadalmi integráció – ESZA
 • OP Oktatás – ESZA

Az Oktatási Operatív Program 2007-2013 forrását az ESZA biztosítja. Az Operatív Programra 617 801 578 Euro áll rendelkezésre 2007-2013 között.

Az Oktatási Operatív Program hosszú távú célja: a Szlovák Köztársaság hosszú távú versenyképességének biztosítása az oktatási rendszer, a tudásalapú társadalom szükségleteihez történő átszervezéssel.

Az Oktatási Operatív Program 2007-2013  prioritásai

1. Az oktatás és szakképzés rendszerének reformja

A prioritás-tengely fő célja az alap- és középiskolai oktatás reformjának végrehajtása, az egyetemi képzés, valamint a kutatásfejlesztésben részt vevő humánerőforrás minőségének emelése, a végzősök olyan irányú felkészítése, mely igazodik a munkaerőpiac és a tudásalapú társadalom aktuális és jövőbeli elvárásaihoz. A cél elérése érdekében olyan stratégia kiválasztása történt meg, amely két kulcselemre összpontosít: regionális oktatás és felsőoktatás.

2. Az egész életen át tartó tanulás, mint a tudásalapú társadalom alappillére

A prioritás-tengely fő célja kialakítani és fejleszteni az egész életen át tartó tanulás és egész életen át tartó tanácsadás hatékony rendszerét, a kulcskompetenciák és képzettség mindenki által hozzáférhető, egész életen át tartó fejlesztése által, mely igazodik a tudásalapú társadalom aktuális és jövőbeli igényeihez. Olyan tevékenységek támogatása válik lehetővé, mint a felnőttképzési intézmények és minőségi programok támogatása, a gazdaságilag aktív lakosság részvétele továbbképzési programokban, kulcskompetenciák fejlesztése, a képzettség

folyamatos növelése a munkaerőpiac szereplői számára, továbbá összeegyeztethetőség és átjárhatóság kialakítása az egyes képzési rendszerek közt. A program támogatja az egészségügyben dolgozók intézményi és adminisztratív kapacitásainak fejlesztését is.

3. Egyedi szükségletekkel rendelkezők képzésének támogatása

A fő cél a hátrányos helyzetű egyedi oktatási igényekkel bíró csoportok és személyek életkörülményeinek, társadalmi- és kulturális környezetének javítása, képzettségi szintjének

növelése, különös tekintettel a kirekesztődött roma közösségekre. A támogatható tevékenységek a célcsoportok alap- és középfokú oktatására, továbbképzéseire összpontosulnak, valamint azon szakemberek továbbképzésére, akik hozzájárulnak a hátrányos helyzetű csoportok szociális-, gazdasági-, kulturális- és oktatási problémáinak megoldásához.

4. Modern oktatás a tudásalapú társadalom számára a Pozsonyi kerületben

A pozsonyi kerület számára adottak a lehetőségek ahhoz, hogy kiegyensúlyozottan fejlődjön, kihasználja fejlődési potenciálját, s ezzel olyan körülményeket teremtsen, amelyek lakosai számára hosszú távú életminőség javulásához vezetnek. Az erős gazdasági potenciál, foglalkoztatás minősége, versenyképesség növekedése megtartásának elengedhetetlen feltétele a humánerőforrás-fejlesztés és a humánerőforrás támogatása. A prioritás-tengely fő célja az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés növelése, minőségének emelése, különös tekintettel a tananyag átalakítására a kulcskompetenciák fejlesztése érdekében a Pozsonyi kerület hosszú távú versenyképességének megtartása végett. Az iskolarendszerű oktatás fejlesztése esetében a cél olyan környezet kialakítása, mely az iskolák közti egészséges verseny kialakulásához, differenciációhoz, minőségközpontú oktatáshoz és teljesítőképességhez vezet. Az iskolának a maga régiójában nyitottá kell válnia – olyan hellyé, amely a fiatalok számára az oktatás, az egész életen át tartó tanulás mellett kulturális-, sportés társadalmi központ is.