Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Obraz vytvorený o druhom národe a o obyvateľoch druhej krajiny

Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Obraz vytvorený o druhom národe a o obyvateľoch druhej krajiny

Počas nášho výskumu sme skúmali aj to, ako vidia ľudia národ žijúci na druhej strane hraníc, aké charakteristiky priraďujú tam žijúcim ľudom.

Maďari považujú sami seba tradične za pohostinný národ. Táto vlastnosť figuruje na prvom mieste nie len v ich sebahodnotení, ale aj Slováci, susedný národ považuje Maďarov charakteristicky za pohostinných, priateľských ľudí. Toto tvrdenie je pri hodnotení rovnako platné na Maďarov žijúcich v Maďarsku, ako aj Maďarov žijúcich na Slovensku. Priemerné hodnoty v oboch prípadoch dosahujú, respektíve v prípade Maďarov žijúcich v Maďarsku aj presahujú číslo štyri. Okrem zmienených dvoch vlastností Slováci považujú Maďarov zásadne za veselý, hrdý, čistý, kreatívny, ochotný, usilovný a vzdelaný národ (priemerná hodnota týchto vlastností bola 3,8 respektíve vyššia), čo je obraz, ktorý sa v podstate zhoduje so sebahodnotením Maďarov. Prakticky tieto vlastnosti priraďujú respondenti ako charakteristické aj pre Maďarov žijúcich na Slovensku, bez ohľadu na štátnu príslušnosť a národnosť (Maďari v Maďarsku, Maďari na Slovensku, Slováci), s doplnením, že v prípade tejto skupiny bola zdôraznená ešte jedna veľmi dôležitá vlastnosť: považujú ich za lojálnych. Pri tejto vlastnosti určite zohráva kľúčovú úlohu ich historická spojitosť s Maďarskom a vzťah k nemu, respektíve hodnotenie tohto vzťahu.

Výsledky teda ukazujú, že v prípade hodnotenia Maďarov (či už berieme do úvahy Maďarov z materskej krajiny alebo na maďarskú menšinu žijúcu na Slovensku), je veľký súlad medzi ich sebahodnotením a ich obrazom v očiach susedného národu žijúceho na druhej strane hraníc. To isté sa vôbec nedá povedať v súvislosti s obrazom, ktorý sa vytvoril o slovenskom národe, o Slovákoch. Slováci totiž hodnotia sami seba ako priateľských, pohostinných, mierumilovných, majúcich súcit, ochotných, pracovitých a veselých ľudí. Priemerná hodnota týchto vlastností je v dotazníkoch medzi 3,88-3,98. Oproti tomu – aj v očiach Maďarov žijúcich na Slovensku, aj v Maďarsku – je prítomný iný obraz o Slovákoch. V prvom rade hrdosť považujú za ich najcharakteristickejšiu vlastnosť. Iba priemerné hodnoty tejto uvedenej vlastnosti sa približujú k číslu štyri (3,98; 3,9). Okrem hrdosti si ešte o Slovákoch myslíme, že sú sebavedomí a materialistickí, ale priemerná hodnota týchto vlastností sa na päťstupňovom rebríčku pohybuje iba okolo 3,5-3,6. Zdá sa, že v hodnotení Slovákov hrajú popri osobných skúsenostiach dôležitú úlohu aj historické stereotypie a staré zaužívané názory (medzi týmito dvomi národmi nikdy nebol príliš priateľský vzťah), teda aspoň toto sa dá usúdiť zo značnej „priepasti“ medzi ich sebahodnotením a hodnotením Maďarmi.

Na základe výsledkov sa okrem iného dá povedať aj to, že v prípade Maďarov žijúcich v Maďarsku je viditeľná istá zdržanlivosť nielen v hodnotení samých seba, ale aj v prípade susedného národu (Slovákov) a zahraničnej menšiny (Maďarov na Slovensku), keďže pri otázkach „Nakoľko je príznačné…?“ sa na päťstupňovej škále ani pri jednej vlastnosti nestretávame s vyšším priemerným hodnotením ako štyri. Mimochodom, dokonca aj v odpovediach Maďarov žijúcich na Slovensku sa všeobecne stretávame s vyššími priemernými hodnotami v prípade pozitívnych vlastností aj pri ich sebahodnotení, aj pri hodnotení Slovákov či Maďarov z materskej krajiny.