Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Manažment projektu – Logický rámec

Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Manažment projektu – Logický rámec

Pred začatím prípravy logického rámca uskutočníme analýzu problémov, najčastejšie cez srom problémov, v ktorom sú problémy umiestnené hierarchicky. Na základe stromu problémov pripravíme strom cieľov tak, že problémy premeníme na ciele. Jednotlivé vetvy stromu cieľov naznačujú možné stratégie na dosiahnutie cieľa umiestneného na hierarchicky najvyššej úrovni. Pred plánovaním projektu sa rozhodneme pre jednu z týchto stratégií a pripravíme plán projektu pre túto stratégiu.

Popis projektu

Indikátory

Zdroje overenia

Predpoklady

Všeobecný cieľ 2

9a

9b

Účel projektu 1

10a

10b

8

Výstupy3

11a

11b

7

Aktivity4

Zdroje12

Náklady13

6

5

Logický rámec

Postup pri zostavení logického rámca:

1. Definícia účelu projektu

Účel projektu je dôvod, prečo projekt realizujeme. Je popisom výsledku projektu v momente jeho ukončenia. Vyjadruje zmenu východiskovej situácie, ktorú sme dosiahli vďaka výstupom projektu. Účel projektu je vždy iba jeden.

2. Definícia všeobecného cieľa projektu

Všeobecný cieľ projektu je hierarchicky vyšší cieľ od účelu projektu a popisuje dlhodobý pozitívny dopad projektu na východiskovú situáciu, ktorú možno sledovať po ukončení projektu. Jedná sa o prínos projektu k programovým cieľom.

3. Definícia výstupov

Výstupy sú konkrétne produkty – výrobky alebo služby, vytvorené, resp. dodané počas realizácie projektu, ktoré sú potrebné na to, aby bol splnený účel projektu.

4. Definícia aktivít

V tejto časti vymenujeme hlavné skupiny činností, ktoré treba vykonať na to, aby sme dosiahli výstupy zadefinované o úroveň vyššie. Jedná sa vlastne o štruktúru delenia prác v projekte.

Predtým, než pokračujeme, mali by sme skontrolovať logiku postupnosti v prvom stĺpci, ktorá je založená na vzťahu príčina-dôsledok. Základná logika v tomto stĺpci postupuje zdola-nahor a vyzerá nasledovne:

Ak realizujeme aktivity, dostaneme výstupy, vďaka ktorým dosiahneme účel, čím podporíme všeobecný cieľ. Logika funguje aj opačne: Máme zadefinovaný všeobecný cieľ projektu. Na to, aby sme ho dosiahli, potrebujeme dosiahnuť účel projektu. Na to, aby sme dosiahli účel, potrebujeme výstupy, a tie dostaneme, ak vykonáme aktivity.

5. Predpoklady na vykonanie aktivít

Aké sú podmienky na to, aby sme mohli aktivity realizovať? Patria sem predovšetkým finančné, technické, organizačné a informačné predpoklady.

6. Predpoklady výstupov

Ak vykonáme aktivity, aké vonkajšie predpoklady zaručujú, že tieto aktivity povedú k plánovaným výstupom pri dodržaní časového plánu a rozpočtu?

7. Predpoklady účelu projektu

Ak sme dosiahli výstupy, aké vonkajšie predpoklady sa musia splniť, aby sme dosiahli účel projektu?

8. Predpoklady naplnenia všeobecného cieľa projektu

Ktoré sú tie vonkajšie predpoklady, ktoré zaručujú, aby dosiahnutý účel mohol prispieť k splneniu všeobecných cieľov?

9.11. Indikátory a zdroje overenia

V ďalších krokoch vymenujeme objektívne overiteľné ukazovatele (indikátory). Jedná sa o ukazovatele, ktoré budeme skúmať pri hodnotení projektu a podľa zistených informácií zisťovať stav implementácie projektu. Charakterizuje ich fakt, že informácie o nich zostávajú rovnaké bez ohľadu na to, kto ich zozbieral a tieto informácie sú dostupné pre účely hodnotenia projektu.

Indikátor by mal obsahovať informácie týkajúce sa množstva (kvantity), akosti (kvality) a času.

V treťom stĺpci tabuľky vymenujeme zdroje, ktoré nám poskytnú informácie o tom, či sme dosiahli indikátory. Zdroje pritom majú byť dostupné pre účely projektu. Tiež by sme mali pripraviť zoznam tých, ktorí budú zbierať potrebné informácie, ako aj vymenovať kde, kedy a ako ich budú zbierať.

12. Zdroje

V tomto kroku stručne vymenujeme ľudské zdroje, materiál a čas potrebný na realizáciu aktivít.

13. Náklady

Jednotlivé zdroje finančne ohodnotíme a pripravíme plán nákladov projektu.

Logický rámec je veľmi užitočným prostriedkom komunikácie v rámci projektu, keďže pomáha lepšie pochopiť ciele projektu ako aj logiku aktivít v ňom. Logický rámec je tiež živým dokumentom. Keďže projekty sú jedinečné, často sa stáva, že počas implementácie je potrebné meniť určité aktivity, prípadne aj výstupy v nich. V žiadnom prípade by sa však nemal meniť účel projektu.