Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Európa2020 Strtégia – „Mozgásban az ifjúság” Közösségi kezdeményezés

Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Európa2020 Strtégia – „Mozgásban az ifjúság” Közösségi kezdeményezés

Az Európai Bizottság által indított „Mozgásban az ifjúság” elnevezésű új, kiemelt kezdeményezésnek az a célja, hogy segítse a fiatalokat azon ismeretek és készségek elsajátításában, illetve azon tapasztalatok megszerzésében, melyek révén munkához juthatnak. Ezt a tanulmányi, önkéntes és munkaerő-piaci mobilitás támogatásán keresztül kívánja megvalósítani.

A stratégia szerint a Bizottság e kezdeményezésen belül a következő célokon fog munkálkodni:

 • Az Unió mobilitási, egyetemi és kutatói programjainak (pl. Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus és Marie Curie) integrálása és javítása, valamint a nemzeti programokkal és erőforrásokkal történő összekapcsolása;
 • A felsőoktatás (tantervek, irányítás és finanszírozás) modernizációjának felgyorsítása, ideértve a felsőoktatási intézmények teljesítményének és az oktatási eredményeknek a nemzetközi összehasonlítását;
 • A vállalkozói készséget az ifjú szakemberek körében mobilitási programok révén népszerűsítő módszerek kidolgozása;
 • A nem formális és informális tanulás elismerésének ösztönzése;
 • Az ifjúság munkába állását segítő keretprogram megalkotása, amely felvázolja az ifjúsági munkanélküliség ráta csökkentését lehetővé tévő irányvonalakat: ennek révén a tagállamok és a szociális partnerek együttműködésével lehetővé válna, hogy a fiatalok szakmai gyakorlat, gyakornokság vagy egyéb munkatapasztalat révén belépjenek a munkaerőpiacra. Ideértendő „az első EURES-állásod” elnevezésű program is, amelynek keretében az EU-n belüli mobilitás ösztönzése révén növelnék a fiatalok munkalehetőségeit.

Nemzeti szinten a tagállamoknak a következőkről kell gondoskodniuk:

 • Az oktatási és képzési rendszerek valamennyi szintjére fordított hatékony beruházások (az iskola előtti neveléstől a felsőoktatásig);
 • Az oktatási eredmények javítása valamennyi szinten (iskola előtti nevelés, alap-, közép- és felsőfokú oktatás és szakképzés), a kulcsfontosságú készségekre kiterjedő és a lemorzsolódás mértékének csökkentésére irányuló integrált megközelítés révén;
 • Az oktatási rendszerek nyitottságának és relevanciájának növelése egyrészt nemzeti képesítési keretrendszerek kialakítása, másrészt a tanulási kimenet és a munkaerő-piaci igények egymáshoz való közelítése révén.
 • A fiatalok munkaerőpiacra való belépésének segítése egy – többek között az irányítást, tanácsadást és szakmai gyakorlatot felölelő – integrált fellépés révén.

Az azóta kiadott (2010 szeptember 15) kiadott közlemény szerint a „Mozgásban az ifjúság” kezdeményezés 28 intézkedést tartalmaz. Az intézkedések célja, az oktatást és a képzést a fiatalok szükségleteihez igazítsák, és még többjüket indítsák arra, hogy az EU nyújtotta ösztöndíjak igénybe vételével más országokban is folytassanak tanulmányokat vagy vegyenek részt képzéseken. Ezáltal növekedni fog a fiatalok foglalkoztathatósága és könnyebben juthatnak be a munkaerőpiacra is. Az alábbiakban a 28 intézkedést foglaljuk össze, felhívva a figyelmet arra, hogy a fordítás nem hiteles, de a kezdeményezés nem férhető hozzá magyar és szlovák nyelven. A kivonatok és sajtóanyagok viszont nem teljes körűek.

 1. A középiskolai lemorzsolódás problémájának hatékony kezelése érdekében ajánlás megfogalmazása a Tanács felé. Elsősorban lemorzsolódást megelőző és,
  a korrekciós intézkedések segítése.
 2. egy magas szintű szakértői csoport létrehozása, amely ajánlásaival támogatja a műveltség és olvasási készségek átadását tanulók és felnőttek szintjén egyaránt
 3. a szakképzés vonzerejének, színvonalának növelése a lemorzsolódás csökkentése. Az együttműködés a tagállamokkal és a szociális partnerekkel a szakképzés terén, ennek eredményeként új javaslatok megfogalmazása a szakképzésről.
 4. Javaslat a szakmai gyakorlathoz minőségéhez kapcsolódó keretrendszer kialakítására. beleértve a nemzetek közötti jogi és adminisztratív akadályok elhárítását. A vállalatok ösztönzése gyakornokok fogadására, a vállalati CSR támogatása, a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára díjak tanúsítványok kailakítása.
 5. Tervezet kidolgozása egy olyan Tanácsi ajánláshoz, amely a nonformális és az informális tanulás elismertségét erősíti.
 6. A Bizottság közzéteszi egy több dimenziós, átfogó egyetemi rangsorolási rendszer megvalósíthatóságát elemző vizsgálatának eredményeit is: egy ilyen rendszer teljesebb és reálisabb képet nyújthat a felsőoktatás teljesítményéről, mint a meglévő rangsorolások.
 7. A felsőoktatás reformjának támogatása. Egy közlemény előkészítése, amely egy új, megerősített a felsőoktatás megújulását támogató menetrendet határoz meg . Szorgalmazza továbbá egy közös stratégia kialakítását. A menetrend többek között a mobilitásra, a felsőoktatási intézmények és gazdasági szereplők közötti kapcsolatra, az átlátható és színvonalas információáramlásra koncentrál. Fontos továbbá, hogy az intézmények elérését támogassák a hátrányos helyzetű tanulók számára is, többek között a megfelelő finanszírozási lehetőségek kialakításával.
 8. A „Mozgásban az ifjúság” kezdeményezésnek szentelt honlap létrehozása, amely egy helyen biztosít hozzáférést a külföldi tanulási vagy munkahelyi tapasztalatszerzési lehetőségekre vonatkozó információkhoz, többek között az EU ösztöndíjakkal és az egyéni jogokkal kapcsolatos tanácsadáshoz. A honlap olyan, már meglévő kezdeményezésekre épít, mint a PLOTEUS, az európai tanulási lehetőségek portálja.
 9. Tervezet a fiatalok tanulmányi mobilitásáról szóló tanácsi ajánlás érvényesítéséről.  Az értékelést segítő „mobilitási eredménytábla”, amely  megállapítja a referenciaértékeket és méri a tanulási célú mobilitás jogi és technikai akadályainak felszámolásában elért eredményeket.
 10. A tervek között szerepel a „Mozgásban az ifjúság” kártya bevezetése is, amely különböző előnyöket és engedményeket biztosít a fiatalok részére.
 11. Az Európai Bíróság döntései alapján készített útmutató, amely a diákok mobilitása kapcsán olyan kérdésekkel foglalkozik, mint az ösztöndíjak hozzáférése, elismerése, hordozhatósága.
 12. A Bizottság az Europass (európai online önéletrajz) alapján európai készségútlevél kidolgozását fogja javasolni, hogy a fiatalok kompetenciáit átlátható és összehasonlítható módon rögzíthessék. Ennek bevezetése 2011 őszére várható.
 13. „Az első EURES-állásod” kísérleti projekt keretében tanácsokat, munkakeresési lehetőségeket és pénzügyi támogatást kaphatnak nemcsak azok a fiatalok, akik külföldön szeretnének dolgozni, hanem a vállalkozások – elsősorban a kkv-k – is. A projektet az EURES (az állami foglalkoztatási szolgálatok hálózata) működteti majd 2011-től.
 14. Az új „Európai álláshely-figyelő” adatfeldolgozási rendszer Európa valamennyi országára vonatkozóan tájékoztatja az álláskeresőket és a foglalkoztatási tanácsadókat a munkaerő-piaci keresletről. Működésének kezdetét még ez évre tervezik.
 15. A munkavállalók szabad mozgását biztosító jogszabályok alkalmazásának ellenőrzése.
 16. A tagállamokkal együttműködve azonosítani a leghatékonyabb támogatási megoldásokat (elhelyezkedési, képzési programok, felvételi támogatások, juttatások, stb.), illetve nyomon követni a támogatási rendszerek hatékonyságát.
 17. A PROGRESS támogatási program, létrehozása, amely az európai állami foglalkoztatási szolgálatok egymástól történő kölcsönös tanulását segíti.
  Program az európai állami foglalkoztatási szolgálatok fiatalok elérését szolgáló tevékenységeinek  javítását szolgálja.
 18. A fiatalok munkaeró-piaci helyzetének rendszeres nyomon követése.
  A támogatási politika kialakításához kapcsolódó kölcsönös tanulás megteremtése.
 19. A Bizottság új európai Progress mikrofinanszírozási eszköze pénzügyi támogatással segíti majd a fiatal vállalkozókat vállalkozásuk elindításában vagy továbbfejlesztésében.
 20. A kétoldalú és regionális politikai párbeszéd kialakítása  a fiatalok foglalkoztatása érdekében.  Párbeszéd az EU stratégiai partnereivel, valamint az európai szomszédságpolitika érintettjeivel, a nemzetközi fórumokkal, különösen az ILO-val, az OECD-vel és a G20-szal.
 21. A Bizottság új európai Progress mikrofinanszírozási eszköze pénzügyi támogatással segíti majd a fiatal vállalkozókat vállalkozásuk elindításában vagy továbbfejlesztésében.
 22. A tagállamokat a Bizottság ifjúsági garancia létrehozására ösztönzi annak biztosítására, hogy tanulmányai befejezésétől számított 4 hónapon belül valamennyi fiatal rendelkezzen munkahellyel, továbbképzésben részesüljön vagy munkatapasztalatokat szerezhessen.
 23. Helyes egyensúly kialakítása a szociális ellátásra való jogosultság, valamint a célzott aktiválási intézkedések között.  El kell kerülni, hogy a fiatalok, különösen a leginkább sérülékenyek, kívül kerüljenek minden szociális védelmi rendszeren.
 24. A szegmentált munkaerőpiacokon,egy nyílt végű “egységes szerződés” bevezetésével, az elegendően hosszú próbaidő, a jogok védelmének, képzéshez, az élethosszig tartó tanuláshoz történő hozzáférés a és karrier-tanácsadás igénybevételének biztosítása.. Pozitív differenciálás a bér jellegű költségek esetében.
 25. a Bizottság és a tagállamok meg fogják vizsgálni, ESZA működését és javaslatot tesznek a tudatosság növelésére a tekintőben, hogy az ESZA miként támogassa a fiatalokat.
 26. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az ESZA támogatni fogja  a fiatalokat érintően  Európa 2020-as célok gyors teljesülését.
 27. A Bizottság felülvizsgálja az összes vonatkozó EU-s programot, amely a tanulmányi mobilitást mozdítja elő és nyílt konzultációt kezdeményez az érintettekkel. A konzultáció alapján  tesz javaslatot 2011-ben az új pénzügyi keretre.
 28. A Bizottság az Európai Beruházási Bankkal együttműködésben vizsgálja egy tanulmányi kölcsönt biztosító európai eszköz létrehozásának lehetőségét olyan diákok támogatására, akik külföldön szeretnének tanulni vagy képzésben részt venni.

A projekt keretében tervezett portál ifjúsági, foglalkoztatási tartalmainak tervezéséhez jelent segítséget a közösségi kezdeményezés. Itt praktikusan a mobilitás kérdéskörének feldolgozásáról van szó.