Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Civil jog Szlovákiában – Közhasznú szolgáltatásokat nyújtó szervezetek

Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Civil jog Szlovákiában – Közhasznú szolgáltatásokat nyújtó szervezetek

A közhasznú szervezetek olyan szervezetek, melyek nem kereskedelmi célú szolgáltatásokat nyújtanak. A közhasznú szervezetek jogállását a Szlovák Köztársaság 213/1997 sz. a nonprofit közhasznú szolgáltatásokat nyújtó szervezetekről szóló törvénye szabályozza (Zákon NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby). A törvény szabályozza a szolgáltatások területeit:

 • egészségügyi ellátás,

 • szociális humanitárius gondozás,

 • szellemi és kulturális értékek létrehozása, fejlesztése, védelme és bemutatása,

 • emberi jogok védelme vagy más humanitárius célok,

 • a testi kultúra fejlesztése, nevelés és felvilágosítás,

 • kutatás, fejlesztés, tudományos-műszaki és informatikai szolgáltatások,

 • környezetvédelem és egészségvédelem,

 • régiófejlesztési és munkanélküli segítési szolgáltatások,

 • a lakásalap biztosítása, fejlesztése és karbantartása.

Ebből az igencsak színes felsorolásból láthatjuk, hogy a törvény alkotói kimondottan bizonyos állami szolgáltatások privatizációjára gondoltak a megfogalmazás közben. A törvény által bejegyzett jogi forma megfelelő keretet biztosít a szociális, egészségügyi, tudományos és egyéb szolgáltatások ellátására az állami szférán kívül.

A belső szervek és működés szabályozása valamiféle egyvelege az alapítványoknak és alapoknak. A törvény szabályozza a belső szerveket és azoknak kompetenciáit is. Kötelezően megszabja a kuratórium, igazgató és ellenőrző szerv létrehozását, valamint azoknak jogköreit. Az ellenőrzés szempontjából fontos, hogy 5 000 000 korona felett kötelező számukra a felügyelő bizottság létrehozása (ezen összeg alatt elég egy ellenőr személye), valamint a hiteles könyvvizsgálat. A felügyelő bizottság jogkörei egészen odáig terjednek, hogy leváltathatják az igazgatót, amennyiben indokoltnak találják. Éves jelentés kell összeállítaniuk, amelyet a bejegyző szervhez kell eljuttatniuk valamint a szervezet által meghatározott módon nyilvánosságra kell hozniuk minden következő év július15-ig.

A szolgáltató szervezetek vállalkozhatnak, de nem társulhatnak más vállalkozásba és nem lehetnek csendestársak. A vállalkozásból származó bevételeiket el kell különíteniük a könyvelésben a közhasznú tevékenységből származó bevételektől. Ugyanis a vállalkozói bevételeik teljes mértékben adókötelesek. Természetesen semmilyen bevételükből és vagyonukból sem támogathatnak politikai tevékenységeket.

Bejegyeztetés

Egy közhasznú szervezetet megalapíthat jogi és fizikai személy is; egy személy alapítói okirattal, több személy pedig alapító szerződéssel. Ez a szervezet is a bejegyző szerv általi bejegyzés pillanatában alakul meg. A közhasznú szervezetek bejegyző szerve az a kerületi hivatal, amelyhez közigazgatásilag a székhelye tartozik.

A közhasznú szervezetek központi nyilvántartását a belügyminisztérium vezeti. A bejegyzést a bejegyzési kérelemmel (Návrh na registráciu) indítványozzuk, melyhez csatolni kell:

 • a közjegyzővel hitelesített alapító okiratot (ha egy személyről van szó),

 • az alapító szerződést (ha több alapítóról van szó),

 • az alapszabályt, mely megfelel a tartalmi követelményeknek.

Az alapító okiratnak tartalmaznia kell:

 • a szervezet nevét és székhelyét,

 • a működés időtartamát, ha nem korlátlan időre jegyeztetik be,

 • a szolgáltatások fajtáit,

 • az alapítók adatait,

 • a kuratórium, az igazgató és ellenőrző személy(ek) első tagjainak nevét és adatait,

 • esetleg a további tisztségviselőket,

 • a pénzbeli és egyéb betéteket, azoknak értékét és formáját.

Az alapszabálynak tartalmaznia kell:

 • a szervezet nevét és székhelyét,

 • a szolgáltatások fajtáit,

 • a belső szerveket és azoknak kompetenciáit,

 • az egyes szervekben tevékenykedő tagok számát, választásuknak módját, mandátumuknak idejét,

 • a jegyzőkönyvek archiválási időtartamát,

 • az éves jelentés nyilvánosságra hozásának módját,

 • megszűnés esetén a vagyon rendezésének kérdéseit.