Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Témakörök

Praktikum: alatti bejegyzések
Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Prioritások, célok, programok 2007-2013 Szlovákia

A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 2007 - 2013

Az operatív programok szerkezete

(a szlovák kormány által 2006. december 6-án elfogadott változat)

A referenciakeret operatív programjai:

Operatív program:

Irányító hatóság:

Alap:

1.

Regionális operatív program

MVRR SR

ERDF

2.

OP Környezetvédelem

MŽP SR

ERDF, KF

3.

OP Közlekedés

MDPT SR

ERDF, KF

4.

OP Társadalom informatizációja

Bõvebben...

A szlovákiai Nemzeti Stratlgiai Referenciakeret magyar összefoglalása

NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIAKERET

2007 – 2013

(NÁRODNÝ STRATEGICKÝ REFERENČNÝ RÁMEC)

2004 – 2006-os programozási időszak:

Az Európai Uniós alapokból Szlovákia pénzforrásokat először a 2004 – 2006-os években merített a rövidített programozási időszakban a Közösségi támogatási keret (Rámec podpory spoločenstva) dokumentum alapján.

Az Európai Unió 2000-ben létrehozta a társult országok felkészülését támogató három, ún. előcsatlakozási vagy felzárkóztatási programot:

PHARE (civil szektor, CBC-k, szektorok közötti

Bõvebben...

Alkotói szerződés minta – Szlovákia

ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA

Zmluvné strany

Objednávateľ:.........................................................., sídlo: .............................................,

IČO: .................................. zastúpené ....................................................................

Autor: ............................................................................................………................. Rodné číslo........................................................................

Bytom ….................................................………….………………………………..

Predmet a účel zmluvy

Touto zmluvou sa autor zaväzuje pre objednávateľa vytvoriť vedecké dielo pod názvom:

...............................................................................................................................

Čas plnenia

Autor sa zaväzuje odovzdať vytvorené dielo objednávateľovi do .......……….................

Rozsah privolenia

Bõvebben...

Megbízói szerződés minta – Szlovákia

Príkazná zmluva

uzatvorená podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi:

Článok I Predmet príkazu

Príkazník sa príkazcovi podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že pre príkazcu vykoná: .................................................................................................................................................................................................... do …....................................

Príkazníkovi za riadne a včasné splnenie príkazu patrí odmena vo výške a za podmienok stanovených touto zmluvou.

Článok II Práva a povinnosti zmluvných strán

Príkazník sa na základe tejto zmluvy zaväzuje konat pri plnení

Bõvebben...

Közbeszerzési eljárások Szlovákiában

Az érvényben lévő Európai Uniós jogszabályok és a Szlovák Köztársaság törvényei értelmében, mindennemű árura, szolgáltatásra vagy munkára szükséges közbeszerzést kiírni, amelyek finanszírozása közpénzekből történik.

A 2006/25-ös szlovákiai közbeszerzési törvény 2006. február 1-től van hatályban. Ezen törvényben már a Szlovák törvénykezés is az Európai Komisszió által megszabott pénzügyi határokat vette át (a 2004/17/ES, 2004/18/ES szabályzat és az 1874/2004-es rendelet).

ALAPFOGALMAK:

Közbeszerzést végző alanynak számít minden olyan jogi vagy fizikai személy, Bõvebben...

Az Európai Unió intézményei Szlovákiában, információs irodák

Európai Bizottság Képviselete Szlovákiában Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku Cím: Dom Európy, Palisády 29, 811 06 Bratislava Telefon: 02/5443 1718 Honlap: http://www.europa.sk   Európai Információs Központ Európske informačné centrum Cím: Dom Európy, Palisády 29, 811 06 Bratislava Telefon: 02/5920 3290 Honlap: http://www.europa.sk E-mail: epbratislava@europarl.europa.eu Szolgáltatás: 9-17 óráig, pénteki napon 9-16 óráig   Európai Parlament Információs Irodája Informačná kancelária Európskeho parlamentu Cím: Dom Európy, Palisády 29, 811 06 Bratislava Telefon: 02/5920 3297 Honlap: http://www.europskyparlament.sk E-mail: epbratislava@europaral.europa.eu Szolgáltatás: munkanapokon 9-14 óráig     Hasznos információk szerezhetők be az Európai Unióról a EUROPE DIRECT információs hálózat Bõvebben...

Egyesületi alapszabályminta – Szlovákia

S t a n o v y

občianskeho združenia

  Článok 1. Základné ustanovenia 1/ Názov občianskeho združenia je: (megnevezés) 2/ Sídlom združenia je: (cím) Článok 2. Cieľ a činnosť . Cieľom združenia je: – (a célok, a szervezet küldetése) . Pri napĺňaní cieľa združenie: – (a megvalósítás formái, klubestek, szakmai megbeszélések, továbbképzés, táborok szervezése stb.) Článok 3. Členstvo 1.) Členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 16 rokov, alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom združenia. 2.) O prijatí za Bõvebben...

Ajánlás a praktikum témakörhöz

A Praktikum menüpont alatt a hétköznapi gyakorlatban felhasználható anyagokkal találkozhat a felhasználó. Ezeket a gyakorlati tartalmakat a civil- és határon átnyúló együttműködések építésében is tapasztalattal bíró civil szervezetek segítségével állítottuk össze. Egy adatbázisról van szó. A keresés eredményeként a tevékenységi (pl. képzés, forrásszervezés, stb.) és szakmai irányokhoz (pl. Társadalom-kultúra; Jövő generáció; stb.) kapcsolódó dokumentumokhoz, mintákhoz és egyéb segédletekhez juthat hozzá a felhasználó. A praktikum menüpontban elhelyezett tartalmakhoz regisztrált felhasználók férhetnek hozzá. Bõvebben...

28 találat