Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Témakörök

Praktikum: alatti bejegyzések
Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Beadvány az állampolgári biztosi hivatalhoz – Szlovákia – minta, tudnivalók

Beadvány nyomatott formában vagy interneten nyújtható be. Az elektronikus verziót egyenesen a hivatal honlapján tölthetik ki, és innen tölthetők le a szükséges nyomtatványos is elektronikus változatban.

Figyelmeztetés a panaszosok számára:

a beadványból világosan kell hogy legyen, milyen ügyet érint, melyik közigazgatási szerv ellen irányul és mit kíván elérni a benyújtó,

a beadványból váljon világossá, mire vonatkozik, mit igényel a kérelmező,

a névtelen beadvánnyal a biztosnak nem kell foglalkoznia,

a biztossal

Bõvebben...

Az emberi jogok biztosáról szóló törvény – Szlovákia – teljes terjedelem

Zákon o verejnom ochrancovi práv č. 564/2001 Z.z. zo 4. decembra 2001 O VEREJNOM OCHRANCOVI PRÁV Zmena: 411/2002 Z.z. Zmena: 551/2003 Z.z. Zmena: 215/2004 Z.z. Zmena: 523/2004 Z.z. , 618/2004 Z.z. Zmena: 122/2006 Z.z. Zmena: 400/2009 Z.z. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: § 1 Predmet úpravy Tento zákon upravuje a) rozsah a spôsob, ktorým sa verejný ochranca práv 1) ako nezávislý orgán podieľa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánov Bõvebben...

Választási törvények – Szlovákia – teljes szöveg

Zákon

Slovenskej národnej rady

č. 346/1990 Zb.

o voľbách do orgánov samosprávy obcí

v znení zákona č. 401/1990 Zb., zákona č. 8/1992 Zb., zákona č. 60/1993 Z. z., zákona č. 252/1994 Z. z., zákona č. 222/1996 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 302/2000, Z. z., zákona č. 36/2002 Z. z., zákona

Bõvebben...

Egyesület alapítása lépésről-lépésre

Az egyesület alakításához minimálisan 10 jogi és/vagy természetes személy együttes akarata szükséges (minimális taglétszám); Az egyesületnek tagjai lehetnek a 18. életévüket be nem töltött fiatalok is, de nem tölthetnek be elnöki, vagy titkári tisztet, mert csak korlátozottan jogképesek, pl. a bankok, vagy az APEH előtt érvényesíthető aláírási joguk nincs; A megalakulás kimondásához, illetve - az egyesület nevét, székhelyét, céljait, tisztségviselőinek nevét, szervezeti és működési rendjét, stb. rögzítő - alapszabály elfogadásához közgyűlést kell Bõvebben...

Pályázat minta – Pályázatíró képzés

Indokoltság Az általunk lebonyolítani kívánt képzés a Fiatalok Lendületben 2007-2013 EU Közösségi Program és az EU által társfinanszírozott Új Magyarország Fejlesztési Terv elérését célozza. 1. A Fiatalok Lendületben 2007-2013 Program célja többek között: a fiatalok aktív polgári szerepének előmozdítása, különös tekintettel az Európa-polgári szerepükre; a fiatalok szolidaritásának fejlesztése, különös annak érdekében, hogy erősödjön a társadalmi összetartás az Európai Unióban. A program pályázati eredményei és a pályázat hazai kezelőjének a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat (www.eurodes.hu és Bõvebben...

Adományszervezés

2010. június közepén változtak az ÁFA törvény közcélú adományozással kapcsolatos szabályai.  A változtatások értelmében a közcélú adományok kikerültek az ellenérték fejében teljesített  termékértékesítés és az ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtás köréből, így a közcélú adományok után áfa-fizetési kötelezettség nem keletkezik. Egyszerűen fogalmazva a vállalkozások, önkormányzatok által felajánlott tárgyi és szolgáltatásbeli adományok ismét adómentessé váltak. Szomorú viszont, hogy a korábban már létező gyakorlat ismételt bevezetéséhez nem volt elég a civil szektor és az Bõvebben...

Alapvető információk egy polgári társulás bejegyeztetéséhez – Szlovákia

A polgári társulásokat a 83/1990-as törvény szabályozza (Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov).

A polgári társulások bejegyző szerve a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma (Ministerstvo vnútra SR, Sekcia verejnej správy, Drieňova 22, 812 72 Bratislava).

A bejegyzéshez szükség van:

az alapszabályra (Stanovy)

a bejegyzés indítványára (Návrh na zápis do registra občianskych združení) – melyhez szükség van három alapítóra, akik szlovák állampolgárok és legalább egy közülük betöltötte 18. életévét, ez

Bõvebben...

Alapítványi törvény – Szlovákia

Zákon č. 34/2002 Z. z. o nádaciách

ZÁKON

č. 34/2002

z 18. decembra 2001

o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 

Čl. I

PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

§ 1 Predmet úpravy

Tento zákon upravuje postavenie a právne pomery nadácií a vytváranie nadačných fondov.

§ 2 Nadácia

(1)

Bõvebben...

Információs források – SK-HU

Néhány honlap címe, amely érdekes lehet a munkánk során

Szlovákiai nonprofit honlapok:

www.changenet.sk – általános tudnivalók, hírek a harmadik szektorról.

www.fdncenter.org – támogató szervezetek

www.saia.sk – ösztöndíjak, pályázati lehetőségek

www.rozhodni.sk – 1%-os információk

www.mvoservis.sk – jogi és gazdasági információk, tanácsadás

www.casopisefekt.sk – harmadik szektoros szakmai folyóirat honlapja

Szakmai segítség, tanácsadás, oktatás:

www.forumic.sk

www.ngoemanual.org (mindkét ország számára)

www.foruminst.sk

Bõvebben...

Youth in Action – Cselekvő Ifjúság – Szlovákiában

A program célcsoportja: 13 – 30 év közötti fiatalok valamint az ifjúsági szakmunkások. Az egyes alprogramokon belül pontosabban meghatározott, kik vehetnek részt a programban.   A program célja: fiatalok aktív polgári szerepének előmozdítása, különös tekintettel az Európa-polgári szerepükre; a fiatalok szolidaritásának fejlesztése, különösen annak érdekében, hogy erősödjön a társadalmi összetartás az Európai Unióban; a különböző országokban élő fiatalok közötti kölcsönös megértés és tisztelet elősegítése; hozzájárulni az ifjúsági tevékenységeket és az ifjúsági területen tevékenykedő civil szervezeteket támogató Bõvebben...

28 találat