Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Témakörök

Jövő generáció: alatti bejegyzések
Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Lifelong learning – Egész életen át tartó tanulás

Az: egész életen át tartó – tanulás mára egész Európában egyetemes oktatáspolitikai és neveléstudományi paradigmává vált.  A lifelong learning európai oktatáspolitikai koncepciói – mai értelmezés szerint – két különböző, de egymást kiegészítő cél megvalósítására törekednek. Az élethosszig tartó tanulás egyrészt a személyiség fejlődését és kiteljesedését, másrészt társadalmi, politikai és gazdasági célok megvalósítását szolgálja. Az egész életen át tartó tanulás fogalma a 70-es években jelent meg. De csak a 90-es évektől Bõvebben...

Oktatási Operatív Program – Szlovákia

Az Oktatási Operatív Program 2007-2013 a Szlovák Köztársaság Nemzeti Stratégiai Referencia Keretéhez (NSRK) illeszkedik. (A NSRK tervezést, funkcióját tekintve ugyanaz mint nálunk az Új Magyarország Fejlesztési Terv). Az NSRK három stratégiai prioritás mentén épül fel: 1. Infrastruktúra és 1.      1 A regionálisinfrastruktúra és elérhetőség fejlesztése 2.      Tudásalapú gazdaság építése 3.      Emberi erőforrások fejlesztése   Az NSRK emellett 4 horizontális jellegű (valamennyi, legalábbis több Operatív Program és támogatási projekten keresztül érvényesülő) célkitűzést tartalmaz.   a marginalizált roma Bõvebben...

Az emberi erőforrások fejlesztésével foglalkozó szlovák és a magyar operatív programok összehasonlítása

Magyarország

Szlovákia

Társadalmi Megújulás Operatív Program 2007-2013 Oktatás Operatív Program 2007-2013 Foglalkoztatás és Társadalmi Befogadás Operatív Program 2007-2013 Prioritás-tengelyek Prioritás-tengelyek Prioritás-tengelyek A Foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése   1. A foglalkoztatás növelésének támogatása 3. A foglalkoztatás növelése és társadalmi befogadás támogatása a Pozsonyi kerületben Az alkalmazkodóképesség javítása     Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 1. Az oktatás és szakképzés rendszerének reformja 2. Az egész életen át tartó tanulás, mint a tudásalapú társadalom alappillére 3. Egyedi szükségletekkel rendelkezők képzésének támogatása   Az emberi erőforrások fejlesztése a minőségi képzés, a kutatás és innováció területén 3. Egyedi szükségletekkel rendelkezők képzésének támogatása 4. Modern oktatás a tudásalapú társadalom számára a Bõvebben...

Transznacionális együttműködési programok (CE; SEE)

Több országra kiterjedő és távolabbi térségekkel kialakított együttműködések támogatása létrehozott programok közül a projekttérséget: a Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2007-2013 a Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési Program 2007-2013   1. Közép-Európai transznacionális program (Central Europe programme – CE)    Programtér: Nyolc EU tagország (Lengyelország, Németország (nem teljes területével), Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Olaszország (nem teljes területével) + Ukrajna (nem teljes területével)   Cél: A területi kohézió erősítése, a belső integráció előmozdítása és a versenyképesség növelése Közép-Európában Prioritások: Az innováció támogatása Bõvebben...

Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPI)

Több korábbi program forrásainak „összeolvasztásával” létrehozták az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszközt (ENPI – European Neighbourhood and Partnership Instrument). Ez támogatja az EU külső határain átnyúló együttműködéseket. Nálunk a Magyarország-Románia-Szlovákia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 forrásai érhetők el. A program célja: Az együttműködés fokozása és elmélyítése Ukrajna Kárpátalja, Ivano-Frankivszki és Csernovici régiói és a tagállamok támogatott illetve "szomszédos" határ menti régiói között, környezeti, szociális és gazdasági szempontból fenntartható módon. A Bõvebben...

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés Operatív Program 2007-2013

1. Prioritás: Gazdaság és Társadalom 1.1 Beavatkozás: Határon átnyúló üzleti együttműködés támogatása Új és meglévő határon átnyúló üzleti/gazdasági infrastruktúrák létesítése, fejlesztés  Új és meglévő határon átnyúló klaszterek támogatása, klaszterek kialakításának elősegítése  A határon átnyúló információszolgáltatás fejlesztése és működtetése kis- és középvállalkozások számára (az együttműködési lehetőségekre fókuszálva) Megvalósíthatósági tanulmányok, műszaki tervek, építési tervek, környezeti hatástanulmányok kidolgozása 1.2 Beavatkozás: K+F és innováció együttműködések támogatása RTD és innováció infrastruktúrák közös fejlesztése Intézményi kapcsolatok javítása, partnerség elősegítése az egyetemek, kutatóintézetek, innovációs és Bõvebben...

Szlovákia Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2007 – 2013

Szlovákiában a 2007-2013 közötti időszakban a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret fogja össze a Strukturális és a Kohéziós Alapokból megvalósuló fejlesztéseket. A Nemzeti Stratégiai Referencia Keret három fő célterületen működik: konvergencia, regionális versenyképesség foglalkoztatás, E célterületek mindegyikének prioritásait és intézkedéseit támogatja az európai területi együttműködés. A konvergencia célkitűzés azoknak a régióknak felzárkóztatására irányul, melyekben a GDP nem éri el az EU27 GDJ-ének75%-át. Szlovákiában csak egy régió nem számít kedvezményezettnek a Pozsonyi régió. A Regionális versenyképesség és Bõvebben...

Új Magyarország Fejlesztési Terv

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv, illetve utódja  az Új Széchenyi Terv a  stratégia, amely mentén Magyarország 2007-2013 között részesedik az EU Strukturális Alapokból és Kohéziós Alapból. Magyarország 2007 és 2013 között az EU kohéziós politikája keretében 2004-es árakon számolva 22,4 milliárd euró fejlesztési forrásra jogosult, amelyet hazai társfinanszírozás és magántőke is kiegészít. Mindezen felül az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból még mintegy 3,4 milliárd euró Bõvebben...

Leonardo da Vinci program

A Leonardo da Vinci program az Európai Bizottság 1994-ben indult együttműködési programja a szakképzés területén. . 2007-től a program beépül az új Egész életen át tartó tanulás programba. A Leonardo da Vinci program általános célkitűzései az ismeretek, készségek és képesítések megszerzése és felhasználása céljából tartott képzéseken és továbbképzéseken részt vevő személyek támogatása a személyes fejlődés, a munkavállalói esélyek és az európai munkaerőpiacon való érvényesülés megkönnyítése érdekében a szakoktatási és -képzési rendszerek, intézmények Bõvebben...

Közösségi programok

Szinte valamennyi európai politikához kapcsolódik egy-egy a megvalósítást szolgáló közösségi program. Ezek egyaránt tartalmaznak intézkedési (konkrét cselekvéseket, beavatkozásokat) és támogatási elemeket (pályázati programokat). A közösségi programok finanszírozása az EU általános költségvetéséből történik. A közösségi programokat általában minimum 2-3 tagállamot érintő együttműködések keretében érhetők el. Közösségi Programok 2007-2013 között:   Kultúra 2007 (kulturális együttműködések) Európa a Polgárokért (testvér-települési kapcsolatok, a civilek részvétele, közös európai tudat formálása) Fiscalis 2013 (adózási rendszerek működésének javítása) Alapvető jogok és igazságügy Bõvebben...

14 találat