Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Témakörök

Jövő generáció: alatti bejegyzések
Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Az önkéntesség fejlesztése a V4 országaiban

Az önkéntesség fejlesztése a V4 országaiban

Önkéntesség fejlesztése a V4 országaiban - online tanulmány Önkéntesség fejlesztése a V4 országaiban - angol változat  

Európa 2020 stratégia leírása

Európa akkor lehet sikeres, ha közösen, unióként lép fel. Stratégiára van szükségünk ahhoz, hogy megerősödve kerüljünk ki a válságból, és hogy olyan intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasággá tegyük az EU-t, amelyben magas a foglalkoztatottság és a termelékenység, és erős a társadalmi kohézió. Az Európa 2020 a 21. század európai szociális piacgazdaságának képét festi elénk. europa2020_komplett

Fiatalok részvétele

Mit jelent a részvétel fogalma az európai ifjúságpolitikában? Az Európa Tanács 2002-nen chartát fogadott el a fiatalok részvételről (Az Európai Tanács 237. határozata, 1992. (Európai Charta a fiatalok részvételéről a helyi közösségek és régiók életében). E szerint: „A fiatalok részvétele a közösségi ügyekben lehetőség, hogy teljes életet éljenek helyi közösségükben. Ez alapvető feltétel, ha aktív szerepet kívánnak játszani a társadalmi változásokban. Segítséget nyújt a társadalomba való beilleszkedésükhöz, elősegíti a változtatás igényét, a Bõvebben...

A szlovákiai Nemzeti Stratlgiai Referenciakeret magyar összefoglalása

NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIAKERET

2007 – 2013

(NÁRODNÝ STRATEGICKÝ REFERENČNÝ RÁMEC)

2004 – 2006-os programozási időszak:

Az Európai Uniós alapokból Szlovákia pénzforrásokat először a 2004 – 2006-os években merített a rövidített programozási időszakban a Közösségi támogatási keret (Rámec podpory spoločenstva) dokumentum alapján.

Az Európai Unió 2000-ben létrehozta a társult országok felkészülését támogató három, ún. előcsatlakozási vagy felzárkóztatási programot:

PHARE (civil szektor, CBC-k, szektorok közötti

Bõvebben...

Európai Ifjúsági Stratégia

Milyen jövőképet fogalmaz meg az EU a fiatalokkal kapcsolatban? Az Ifjúsági Stratégiában szereplő jövőkép szerint : "A fiataloknak a lehető legjobban ki kellene teljesíteniük a bennük rejlő lehetőségeket. Ez a jövőkép mindenkire vonatkozik, ám az intézkedéseknek a hátrányosabb helyzetűekre kellene összpontosulniuk. Ez egy kettős megközelítésen alapul: Befektetési az ifjúságba: jelentősebb erőforrások mozgósítása azon politikaterületek fejlesztése érdekében, amelyek mindennapi életük során érintik a fiatalokat, és javítják jóllétüket. Az ifjúság érvényesülésének elősegítése: a fiatalokban lévő Bõvebben...

Európai Ifjúságpolitika

Kikkel foglakozik az európai ifjúságpolitika? Az európai ifjúságpolitika célcsoportját: az ifjúság, az ifjúsági munkások, egyéb ifjúsági szereplők; az ifjúsági csoportokat (közösségeket) és szervezetek, az ifjúsági területen érintett döntéshozók; valamint az ifjúságpolitikai döntéseket formáló, a párbeszédet biztosító fórumok, testületek jelentik. Kik taroznak az ifjúsági korosztályba? Az Európai ifjúságpolitika a 13-30 év közötti személyeket sorolja az ifjúsághoz. E korosztályon belül a hangsúly azonban a 15-29 év közötti fiatalok helyzetének javítására esik. Ez tükröződik az európai ifjúsági stratégiában, illetve az európai ifjúságpolitika Bõvebben...

Európa2020 Startégia – Inkluzív növekedés – magas foglalkoztatás, valamint gazdasági, szociális és területi kohézió jellemezte gazdaság

Az inkluzív növekedés azt jelenti, hogy magas foglalkoztatottság, a készségek fejlesztésébe való beruházás, a szegénység leküzdése és a munkaerőpiac modernizálása, valamint képzési és szociális védelmi rendszerek révén az emberek képessé válnak az előttük álló változások felmérésére, a változások kezelésére és összetartóbb társadalom kialakítására. Rendkívül fontos szempont az is, hogy a gazdasági növekedés előnyei az Unió teljes területére eljussanak – beleértve a legkülsőbb régiókat is –, tehát erősítsék a területi kohéziót. Bõvebben...

Európa2020 Strtégia – „Mozgásban az ifjúság” Közösségi kezdeményezés

Az Európai Bizottság által indított „Mozgásban az ifjúság” elnevezésű új, kiemelt kezdeményezésnek az a célja, hogy segítse a fiatalokat azon ismeretek és készségek elsajátításában, illetve azon tapasztalatok megszerzésében, melyek révén munkához juthatnak. Ezt a tanulmányi, önkéntes és munkaerő-piaci mobilitás támogatásán keresztül kívánja megvalósítani. A stratégia szerint a Bizottság e kezdeményezésen belül a következő célokon fog munkálkodni: Az Unió mobilitási, egyetemi és kutatói programjainak (pl. Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus és Marie Curie) integrálása Bõvebben...

Oktatási Operatív Program – Szlovákia

Az Oktatási Operatív Program 2007-2013 a Szlovák Köztársaság Nemzeti Stratégiai Referencia Keretéhez (NSRK) illeszkedik. (A NSRK tervezést, funkcióját tekintve ugyanaz mint nálunk az Új Magyarország Fejlesztési Terv). Az NSRK három stratégiai prioritás mentén épül fel: 1. Infrastruktúra és 1.      1 A regionálisinfrastruktúra és elérhetőség fejlesztése 2.      Tudásalapú gazdaság építése 3.      Emberi erőforrások fejlesztése   Az NSRK emellett 4 horizontális jellegű (valamennyi, legalábbis több Operatív Program és támogatási projekten keresztül érvényesülő) célkitűzést tartalmaz.   a marginalizált roma Bõvebben...

Az emberi erőforrások fejlesztésével foglalkozó szlovák és a magyar operatív programok összehasonlítása

Magyarország

Szlovákia

Társadalmi Megújulás Operatív Program 2007-2013 Oktatás Operatív Program 2007-2013 Foglalkoztatás és Társadalmi Befogadás Operatív Program 2007-2013 Prioritás-tengelyek Prioritás-tengelyek Prioritás-tengelyek A Foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése   1. A foglalkoztatás növelésének támogatása 3. A foglalkoztatás növelése és társadalmi befogadás támogatása a Pozsonyi kerületben Az alkalmazkodóképesség javítása     Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 1. Az oktatás és szakképzés rendszerének reformja 2. Az egész életen át tartó tanulás, mint a tudásalapú társadalom alappillére 3. Egyedi szükségletekkel rendelkezők képzésének támogatása   Az emberi erőforrások fejlesztése a minőségi képzés, a kutatás és innováció területén 3. Egyedi szükségletekkel rendelkezők képzésének támogatása 4. Modern oktatás a tudásalapú társadalom számára a Bõvebben...

11 találat