Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Témakörök

Szervezetmenedzsment: alatti bejegyzések
Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Proces grantových programov

Účastníci procesu

majiteľ programu

implementátor programu – ktorý administruje grantový program

uchádzač – ten kto podá žiadosť o podporu svojho programu, projektu

hodnotiteľ – odborne hodnotí podané žiadosti

rozhodujúci – na základe odborného posudku odporúča alebo neodporúča podporiť danú žiadosť.

Majiteľ programu

Disponuje finančnými prostriedkami na dosiahnutie cieľov. V prípade súkromných nadácií je to zakladateľ a správna rada. V prípade programov EU je parlament Európskej

Bõvebben...

Kultúra organizácie – test

S pomocou nasledovného textu môžete spoznať bližšie charakeristiká kultúry vášej organizácie.   Tvrdenia Miera súhlasu s tvrdením   Úplne pravda Radšej pravda Neutrálna Radšej nie Uplne nie   1 2 3 4 5 Ciele mojej organizácie Poznám poslanie mojej organizácie, a keď sa ma na to opýtajú, poviem.           Poznám dlhodobé ciele mojej organizácie.           Súhlasím s cieľmi mojej organizácie.           Zúčastnila som sa pri formulovaní cieľov mojej organizácie.           Inovácia v mojej organizácií V organizácií sú vydiskutované moje nové nápady.           Inovatívne nápady sú vždy realizované v našej organizácií.           Mám možnosť na profesionálny rozvoj.           Naša organizácia Bõvebben...

Niekoľko príkladov štruktúry dokumentu strategického plánu

Príklad 1: Strategický plán ako súbor zápisov

Ak organizácia potrebuje svoj plán len pre vnútornú potrebu, aby sa mohla vrátiť k jednotlivým úvahám a oživiť pozadie rozhodnutí, prípadne pripomenúť si dohody, postačí, keď sa zaarchivujú jednotlivé zápisy zo stretnutí počas plánovania. Štruktúra takéhoto dokumentu môže vyzerať napríklad nasledovne:

Pozadie procesu plánovania (zloženie plánovacieho tímu, prehľad procesu, očakávania od procesu...)

Zápis stretnutia tímu 2.-3.2.2005 (Mapovanie: história, poslanie a hodnoty, prvá časť

Bõvebben...

A stratégiai tervezés folyamata

a tervezés indítása

jövőlép értékek, küldetés

helyzetelemzés

a megoldani kívánt problémák, szükségletek azonosítása

a célok meghatározása, rendszerezése

a feladatok, tevékenységek tervezése

a döntéshozatali, irányítási, értékelési rendszer kialakítása, felelősségek, feladatok elosztása

pénzügyi terv

kockázatok, lehetőségek elemzése,

értékelés, esetleges korrekciók beépítésének rendje, tanulás

indítás

a tervezés indokoltságának tisztázása

előzetes helyzetfelmérés (kérdések, az érintettek, kulcsszereplők,stb)

a tervezési folyamat időhatárainak, ütemezésének meghatározása

a tervezési folyamat felelőseinek meghatározása

a résztvevők köre (mely fázisban,

Bõvebben...

VEDENIE A RIADENIE

Každá organizácia je nejakým spôsobom vedená, alebo sa v nej v určitej miere objavý vedenie nech bude reč o akejkoľvek organizácií a akejkoľvek veľkej organizácií. Rozprávali sme už o tom, že organizácia akým životným cyklom a akými obdobiami vývoja prechádza počas svojho života. Vo všetkých obdobiach vývoja sa objavuje vedenie, zo začiatku trocha menej, neskôr zase hrá kľúčovú úlohu.

Vedenie a riadenie jednoducho znamená usmernenie organizácie,

Bõvebben...

Strategické plánovanie heslovite

V nasledujúcej časti veľmi krátko zhrneme postup strategického plánovania

Proces plánovania

1. štartovanie – úvodná etapa

2. misia, vízia, hodnotová hierarchia organizácie

3. analýzy – organizácie, prostredia, cieľových skupín, problematiky, portfólia

4. identifikácie vybranej oblasti problematiky

5. sformulovanie cieľov

6. vypracovanie konkrétnych plánov

1. Štart – začneme s plánovaním

Vyjasnenie si potreby a

Bõvebben...

Financovanie MVO

MVO väčšie programy a aktivity môžu financovať iba z externých zdrojov. O takúto podporu môžeme požiadať rôzne fondy a nadácie. V každom prípade však ide o zložitý proces, ktorý sa začína dlho pred napísaním žiadosti o podporu.

Pred vypracovaní žiadostí

Žiadosť je konečný produkt a nie surovina. Bohužiaľ väčšina organizácií si to neuvedomuje.

Častým problémom sú aj chýbajúce skúsenosti organizácie – chceli by realizovať veľké projekty a pritom nemajú

Bõvebben...

Prirodzený vývoj štruktúry MVO

Väčšinou život MVO – hlavne keď hovoríme o združeniach – sa začína oveľa skôr ako spoločnosť registruje ich existenciu. Ich vývoj od prvých nápadov až po profesionalizáciu je typickým príkladom „evolúcie“.

Neformálna skupina

Najčastejšie je to skupina priateľov, ktorý majú rovnaké hodnoty a predstavy alebo ľudia so spoločným osudom (menšiny, osoby s rovnakými problémami atď.), ktorých spája spoločný problém. Ich motivácia na zmenu

Bõvebben...

Civil szervezetek Szlovákiában – Áttekintés

Bevezető a harmadik szektorba

1. A három szektor

Állami szektor – Törvény alapján ltérehozott intézmények – például törvénykezési szervezetek, közigazgatási intézmények, hivatalok, költségvetési szervezetek. Feladatuk az állam működésének és az alapvető szolgáltatások  bizotsítása a polgárok számára. Finanszírozásuk a költségvetésből történik – adók, járulékok stb.

Vállalkozói szektor – Profitot termelnek. Tevékenységüket saját bevételeikből bizotsítják, a megtermelt hasznot szabadon használhatják, az saját tőkéjüket vagy vagyonukat

Bõvebben...

Forrásszervezés

Milyen bevételei lehetnek egy egyesületnek? Tagdíj 1 % Kamat és hozam bevétel Adomány Cél szerinti szolgáltatási tevékenység bevétele Vállalkozási bevétel Pályázati és címzett támogatás Feladatátvállalás, feladatellátás Milyen bevételei lehetnek egy alapítványnak? Alapító vagyon 1% Kamat és hozam bevétel Adomány Cél szerinti szolgáltatási tevékenység bevétele Vállalkozási bevétel Pályázati és címzett támogatás Feladatátvállalás, feladatellátás Az ún. non profit törvény (A közhasznú és kiemelkedően közhasznó szervezetekről szóló törvény) a bevételeket két csoportba sorolja a cél szerinti (közhasznú) tevékenységekből származó bevételek vállalkozási tevékenységből származó bevételek a cél szerinti (közhasznú) tevékenységekből származó bevételek adomány, támogatás a közhasznú tevékenység Bõvebben...

24 találat