Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Témakörök

Civil fejlesztés: alatti bejegyzések
Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Alapvető információk egy polgári társulás bejegyeztetéséhez – Szlovákia

A polgári társulásokat a 83/1990-as törvény szabályozza (Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov).

A polgári társulások bejegyző szerve a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma (Ministerstvo vnútra SR, Sekcia verejnej správy, Drieňova 22, 812 72 Bratislava).

A bejegyzéshez szükség van:

az alapszabályra (Stanovy)

a bejegyzés indítványára (Návrh na zápis do registra občianskych združení) – melyhez szükség van három alapítóra, akik szlovák állampolgárok és legalább egy közülük betöltötte 18. életévét, ez

Bõvebben...

Alapítványi törvény – Szlovákia

Zákon č. 34/2002 Z. z. o nádaciách

ZÁKON

č. 34/2002

z 18. decembra 2001

o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 

Čl. I

PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

§ 1 Predmet úpravy

Tento zákon upravuje postavenie a právne pomery nadácií a vytváranie nadačných fondov.

§ 2 Nadácia

(1)

Bõvebben...

Egyesületi alapszabályminta – Szlovákia

S t a n o v y

občianskeho združenia

  Článok 1. Základné ustanovenia 1/ Názov občianskeho združenia je: (megnevezés) 2/ Sídlom združenia je: (cím) Článok 2. Cieľ a činnosť . Cieľom združenia je: – (a célok, a szervezet küldetése) . Pri napĺňaní cieľa združenie: – (a megvalósítás formái, klubestek, szakmai megbeszélések, továbbképzés, táborok szervezése stb.) Článok 3. Členstvo 1.) Členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 16 rokov, alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom združenia. 2.) O prijatí za Bõvebben...

ÖNKÉNTESSÉG

Az önkéntesség fogalma

Ki is az önkéntes? Az általánosan elfogadott definíció szerint:

Olyan személy, aki önként, saját meggyőződéséből mások javára cselekszik anyagi ellenszolgáltatás igénye nélkül.

Magyarán: olyan ember, aki hajlandó másokért cselekedni akkor is, ha nincs belőle közvetlen anyagi haszna.

Van azonban itt egy csapda, amelyen érdemes elgondolkodni. Vajon az a szervezetveztő is önkéntes, aki éjt nappallá téve dolgozik, saját pénzén utazgat, összevész

Bõvebben...

Civilek a helyi fejlesztésben

A helyi fejlesztések – különböző kiindulási feltételeik ellenére – néhány hasonlósággal rendelkeznek. Teljesen függetlenül a fejlesztés környezetétől (város, ill. vidék), a fejlesztésnek egy, a nyilvánosság lehető legszélesebb körű bevonásával kell megvalósulnia. A nyilvánosság részvételét leginkább egy nyílt stratégiai tervezési folyamatban érhetjük el, amelynek célja egy gazdasági-szociális fejlesztési terv kidolgozása. A stratégiai tervezés egy község, kistérség, régió stb. fejlesztési stratégiájának kidolgozása, amely meghatározza a fejlesztés fő irányait ez bizonyos időhorizonton belül. Bõvebben...

Szervezetmenedzsment

A szervezetben dolgozó, illetve vele kapcsolatban levő emberek egy rendszert alkotnak. A rendszer tulajdonképpen az alrendszerek, részek, részlegek összessége, mely célja az átfogó küldetés teljesítése. A rendszer működésének összetevői a ráfordítás (input), működési folyamatok (processes), eredmények (outputs) és a hatások (outcomes). A rendszer valóban csak akkor működik, ha ezen összetevőkről visszacsatolás útján információk jutnak el a rendszert alkotó többi egységhez. Ha e rendszernek bármelyik alkotóeleme megszűnik, a rendszernek megváltozik a Bõvebben...

Jogi környezet

A magyarországi jogszabályok az alábbi nonprofit szervezeti formákat ismerik: • egyesület (társadalmi szervezet) • alapítvány • szövetség • közalapítvány • párt által létrehozott alapítvány • közhasznú társaság • nonprofit gazdasági társaság • köztestület Ezen kívül az egyesülési jog biztosítja a bejegyzés nélkül, kötelezettségektől mentesen működő mozgalmak, közösségek létrehozásának jogát is. A kormányzati és a gazdasági szektortól egyaránt jól elkülönülő – tehát igazán civil – szervezeti forma, az egyesület (társadalmi szervezet), az alapítvány és a szövetség. Léteznek olyan formák, amelyek a gazdasági Bõvebben...

Civilek és az EU

A civil szervezetek kérdésköre az Európai Unió-ban a tagállamok "hatáskörébe" tartozik. Nincsenek közös irányelvek, szabályok, sőt egységes meghatározások sem. Így a különböző tagállamok teljes mértékben saját jogrendszerük alapján kezelik a civil szervezeteket. Ez természetesnek is tűnhet, hiszen az Unió tagállamai működő demokráciák, ahol az aktív civil társadalom központi szerepet játszik -- így a civil társadalom megléte és fejlesztése alapnak számít, és nem tartozik az Unió hatáskörébe. Emellett viszont ez azt is Bõvebben...

Aktív polgárság és társadalom

A demokráciának van egy olyan értelmezése, amely szerint az a döntés által érintetteknek a döntésbe való beleszólási jogát illetve lehetőségét jelenti. Annak alapján, hogy a döntésekben miképpen vesznek részt az érintettek, szoktunk beszélni képviseleti (közvetetett) és részvételi (közvetlen) demokráciáról. A képviseleti (közvetetett) demokrácia A döntési folyamatokban, a döntésre jogosultak vesznek részt. A döntésre jogosultak (pl. a választó joggal rendelkező polgárok) a döntésekben történő részvétel jogát, képviselőiken keresztül, tehát közvetett módon gyakorolják A Bõvebben...

Ajánlás a „civil fejlesztés, szervezetmenedzsment” témakörhöz

A magyar-szlovák határtérség fejlődését befolyásoló együttműködéseket azok a civil szerveztek tudnak építeni, amelyek stabilan és kiszámítható módon működnek. Ezért tartjuk fontosnak, hogy a portál segítséget nyújtson a civil szervezetek építkezéséhez, megerősítéséhez. A portál létrehozását támogató pályázat tervezése során még csak a szervezetmenedzsment tárgykörének feldolgozásával számoltunk. Partnereink javaslatára nyitottunk egy általánosabb jellegű megközelítés felé. A „Civil fejlesztés, szervezetmenedzsment” menüpont alatt így most olyan tartalmak jelennek meg, amelyek egyrészt összegzik a RECIK Bõvebben...

50 találat