Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Témakörök

Civil fejlesztés: alatti bejegyzések
Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Az önkéntességről általában

Megközelítések: alapvető demokratikus szabály egy szervezet alapításakor, működtetésekor; a civil szervezetek, civil szféra egyik jellemző vonása a szervezet céljainak teljesülését segítő erőforrás (formális és non formális keretek) társadalmi erőforrás 1. az önkéntesség, mint alapvető demokratikus szabály egy szervezet alapításakor, működtetésekor Az egyesülési jog szerint senki nem kötelezhető arra, hogy tagja vagy tisztségviselője legyen egy szervezetnek. Ez alól kivételt a civil szférán belül csupán a kamarák jelentenek, ezeknél törvény írhatja elő a tagságot. (pl. ügyvédi, orvosi kamara) Az Bõvebben...

Forrásszervezés

Milyen bevételei lehetnek egy egyesületnek? Tagdíj 1 % Kamat és hozam bevétel Adomány Cél szerinti szolgáltatási tevékenység bevétele Vállalkozási bevétel Pályázati és címzett támogatás Feladatátvállalás, feladatellátás Milyen bevételei lehetnek egy alapítványnak? Alapító vagyon 1% Kamat és hozam bevétel Adomány Cél szerinti szolgáltatási tevékenység bevétele Vállalkozási bevétel Pályázati és címzett támogatás Feladatátvállalás, feladatellátás Az ún. non profit törvény (A közhasznú és kiemelkedően közhasznó szervezetekről szóló törvény) a bevételeket két csoportba sorolja a cél szerinti (közhasznú) tevékenységekből származó bevételek vállalkozási tevékenységből származó bevételek a cél szerinti (közhasznú) tevékenységekből származó bevételek adomány, támogatás a közhasznú tevékenység Bõvebben...

Mi az hogy civil szervezet?

Jelenleg nincs egységes megjelölés a civil szektorban tevékenykedő szervezetek gyújtó jellegű elnevezésére. Párhuzamosan élnek: a civil szervezet/ civil szektor, civil társadalom a nonprofit szervezet/non profit szektor,  az ngo (non government organization) szervezet a harmadik szektor. elnevezések. Nem kívánunk terminológia vitákba bonyolódni. Csak összefogójuk, hogy általában mit értünk az egyes elnevezések alatt. a civil szervezetnek a bíróságon bejegyzett társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, szövetséget nevezzük a civil szektor megjelölés mégsem csupán a bejegyzett szervezeteket fedi le, hanem a bejegyzés Bõvebben...

Fiatalok részvétele

Mit jelent a részvétel fogalma az európai ifjúságpolitikában? Az Európa Tanács 2002-nen chartát fogadott el a fiatalok részvételről (Az Európai Tanács 237. határozata, 1992. (Európai Charta a fiatalok részvételéről a helyi közösségek és régiók életében). E szerint: „A fiatalok részvétele a közösségi ügyekben lehetőség, hogy teljes életet éljenek helyi közösségükben. Ez alapvető feltétel, ha aktív szerepet kívánnak játszani a társadalmi változásokban. Segítséget nyújt a társadalomba való beilleszkedésükhöz, elősegíti a változtatás igényét, a Bõvebben...

A gyermeki jogok

Az ENSZ Közgyűlése 1989. november 20-án fogadta el Gyermek Jogairól szóló New York-i Egyezményt.  (Erre az eseményre emlékezve lett november 20. a Gyermeki Jogok Világnapja.) E jogok kapcsán a „gyermeki” jelző kissé talán félrevezető lehet. Valójában ugyanis a minden 18 év alatti gyereket és fiatalt megillető alapvető jogokról van szó. Ráadásul e jogok érvényesülése terén legalább annyira érintettek a szülők, a gyermekekkel és ügyeikkel foglalkozó felnőttek, intézmények, szervezetek, mint maguk Bõvebben...

Állampolgári Jogok

A történeti fejlődés során az állampolgári jogoknak 3 generációja alakult ki. Elsőként a politikai, világnézeti, valamint a vagyonhoz, tulajdonhoz kapcsolódó állampolgári jogok alakultak ki. A 2. generációs állampolgári jogok az élet minőségének feltételeivel függenek össze, ide tartoznak a szociális és kulturális vagy a munkafeltételekhez kapcsolódó jogok. A 3. generációs jogok az élet és életminőség egészéhez kötődnek, de elvontabb, magasabb szintű megközelítést adnak. Ilyen jog az egészséges környezethez vagy a békéhez Bõvebben...

Lifelong learning – Egész életen át tartó tanulás

Az: egész életen át tartó – tanulás mára egész Európában egyetemes oktatáspolitikai és neveléstudományi paradigmává vált.  A lifelong learning európai oktatáspolitikai koncepciói – mai értelmezés szerint – két különböző, de egymást kiegészítő cél megvalósítására törekednek. Az élethosszig tartó tanulás egyrészt a személyiség fejlődését és kiteljesedését, másrészt társadalmi, politikai és gazdasági célok megvalósítását szolgálja. Az egész életen át tartó tanulás fogalma a 70-es években jelent meg. De csak a 90-es évektől Bõvebben...

Önkéntesség és Európa

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2006-ban adta ki véleményét az önkéntesség európai szerepéről.  (2006/C 325/13 „Az önkéntes tevékenység: szerepe az európai társadalomban és kihatásai”). Az EGSZB e dokumentumban kitér az önkéntes tevékenység fogalmára és jellemzőire. Egységes definíció helyett a dokumentum, azokat a jellemzőket emeli ki, amelyek a tagországok eltérő joggyakorlatában megegyeznek.  Így a dokumentum három kritériumot emel ki: önkéntes tevékenységet az egyén szabad akaratából, önszántából vállal, az ilyen tevékenység semmiféleképpen Bõvebben...

Európai Alapjogi Charta

A Lisszaboni Szerződés 2009. január 1-én lépett hatályba.  A Szerződés az EU működése szempontjából fontos állomás. Ugyanakkor az is tény, hogy a Szerződés elfogadásához vezető út során halványult az a kép, hogy az Európai Unió a közös emberi és (állam)polgári értékek, jogok biztosítása mentén szerveződik. Pedig Közép- és Kelet-Európában az integráció motorját nagyrészt ezek a várakozások jelentették.  Ezzel nem azt mondjuk, hogy az Európai Unió feladta volna a korábban gyakran Bõvebben...

Adományszervezés

2010. június közepén változtak az ÁFA törvény közcélú adományozással kapcsolatos szabályai.  A változtatások értelmében a közcélú adományok kikerültek az ellenérték fejében teljesített  termékértékesítés és az ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtás köréből, így a közcélú adományok után áfa-fizetési kötelezettség nem keletkezik. Egyszerűen fogalmazva a vállalkozások, önkormányzatok által felajánlott tárgyi és szolgáltatásbeli adományok ismét adómentessé váltak. Szomorú viszont, hogy a korábban már létező gyakorlat ismételt bevezetéséhez nem volt elég a civil szektor és az Bõvebben...

50 találat