Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Témakörök

Civilség „tanítása”: alatti bejegyzések
Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Új publikációk az adománygyűjtésről

Új publikációk az adománygyűjtésről

Alternatív forrásteremtési technikák a gyakorlatban, Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület, 2015 Alternative fundraising techniques in practice, Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület, 2015

Strategické plánovanie heslovite

V nasledujúcej časti veľmi krátko zhrneme postup strategického plánovania

Proces plánovania

1. štartovanie – úvodná etapa 2. misia, vízia, hodnotová hierarchia organizácie 3. analýzy – organizácie, prostredia, cieľových skupín, problematiky, portfólia 4. identifikácie vybranej oblasti problematiky 5. sformulovanie cieľov 6. vypracovanie konkrétnych plánov   1. Štart – začneme s plánovaním Vyjasnenie si potreby a postup plánovania s členstvom a zamestnancami – plánovanie je zdĺhaví proces, preto je dôležité aby každý si uvedomil dôležitosť. Pre zamestnancov znamená Bõvebben...

Štrukturálne fondy na Slovensku

Na Slovensku fungujú operačné programy na podporu jednotlivých oblastí. Rozdelenie je nasledovné:

Regionálny operačný program

Hlavným cieľom Regionálneho operačného programu (ROP) je zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch.

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Životné prostredie

Operačný program je zameraný na „zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v

Bõvebben...

A szervezetfejlődésről általában

A nem bürökratikus szervezetek esetében a szerveződés és fejlődés bizonyos törvényszerűségek alapján zajlik, mely sokban hasonlít az emberi egyed fejlődéshez - ezért ezt a párhuzamot használjuk a szemléltetésre is.

A szervezet fejlődésének állomásai: Szervezetlen csoport

A szervezet életének kiindulópontja, megszületése, ahol a szó szorosabb értelmében vett szervezetről még nem beszélhetünk. Baráti társaság, amely egy erős egyéniség, személyiség, ún. karizmatikus vezető körül csoportosul. A csoport tagjainak közös jellemzői a közös

Bõvebben...

Proces grantových programov

Účastníci procesu

majiteľ programu

implementátor programu – ktorý administruje grantový program

uchádzač – ten kto podá žiadosť o podporu svojho programu, projektu

hodnotiteľ – odborne hodnotí podané žiadosti

rozhodujúci – na základe odborného posudku odporúča alebo neodporúča podporiť danú žiadosť.

Majiteľ programu

Disponuje finančnými prostriedkami na dosiahnutie cieľov. V prípade súkromných nadácií je to zakladateľ a správna rada. V prípade programov EU je parlament Európskej

Bõvebben...

Kultúra organizácie – test

S pomocou nasledovného textu môžete spoznať bližšie charakeristiká kultúry vášej organizácie.   Tvrdenia Miera súhlasu s tvrdením   Úplne pravda Radšej pravda Neutrálna Radšej nie Uplne nie   1 2 3 4 5 Ciele mojej organizácie Poznám poslanie mojej organizácie, a keď sa ma na to opýtajú, poviem.           Poznám dlhodobé ciele mojej organizácie.           Súhlasím s cieľmi mojej organizácie.           Zúčastnila som sa pri formulovaní cieľov mojej organizácie.           Inovácia v mojej organizácií V organizácií sú vydiskutované moje nové nápady.           Inovatívne nápady sú vždy realizované v našej organizácií.           Mám možnosť na profesionálny rozvoj.           Naša organizácia Bõvebben...

Niekoľko príkladov štruktúry dokumentu strategického plánu

Príklad 1: Strategický plán ako súbor zápisov

Ak organizácia potrebuje svoj plán len pre vnútornú potrebu, aby sa mohla vrátiť k jednotlivým úvahám a oživiť pozadie rozhodnutí, prípadne pripomenúť si dohody, postačí, keď sa zaarchivujú jednotlivé zápisy zo stretnutí počas plánovania. Štruktúra takéhoto dokumentu môže vyzerať napríklad nasledovne:

Pozadie procesu plánovania (zloženie plánovacieho tímu, prehľad procesu, očakávania od procesu...)

Zápis stretnutia tímu 2.-3.2.2005 (Mapovanie: história, poslanie a hodnoty, prvá časť

Bõvebben...

A stratégiai tervezés folyamata

a tervezés indítása

jövőlép értékek, küldetés

helyzetelemzés

a megoldani kívánt problémák, szükségletek azonosítása

a célok meghatározása, rendszerezése

a feladatok, tevékenységek tervezése

a döntéshozatali, irányítási, értékelési rendszer kialakítása, felelősségek, feladatok elosztása

pénzügyi terv

kockázatok, lehetőségek elemzése,

értékelés, esetleges korrekciók beépítésének rendje, tanulás

indítás

a tervezés indokoltságának tisztázása

előzetes helyzetfelmérés (kérdések, az érintettek, kulcsszereplők,stb)

a tervezési folyamat időhatárainak, ütemezésének meghatározása

a tervezési folyamat felelőseinek meghatározása

a résztvevők köre (mely fázisban,

Bõvebben...

VEDENIE A RIADENIE

Každá organizácia je nejakým spôsobom vedená, alebo sa v nej v určitej miere objavý vedenie nech bude reč o akejkoľvek organizácií a akejkoľvek veľkej organizácií. Rozprávali sme už o tom, že organizácia akým životným cyklom a akými obdobiami vývoja prechádza počas svojho života. Vo všetkých obdobiach vývoja sa objavuje vedenie, zo začiatku trocha menej, neskôr zase hrá kľúčovú úlohu.

Vedenie a riadenie jednoducho znamená usmernenie organizácie,

Bõvebben...

Strategické plánovanie heslovite

V nasledujúcej časti veľmi krátko zhrneme postup strategického plánovania

Proces plánovania

1. štartovanie – úvodná etapa

2. misia, vízia, hodnotová hierarchia organizácie

3. analýzy – organizácie, prostredia, cieľových skupín, problematiky, portfólia

4. identifikácie vybranej oblasti problematiky

5. sformulovanie cieľov

6. vypracovanie konkrétnych plánov

1. Štart – začneme s plánovaním

Vyjasnenie si potreby a

Bõvebben...

29 találat