Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Témakörök

Civilek és az EU: alatti bejegyzések
Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Štrukturálne fondy na Slovensku

Na Slovensku fungujú operačné programy na podporu jednotlivých oblastí. Rozdelenie je nasledovné:

Regionálny operačný program

Hlavným cieľom Regionálneho operačného programu (ROP) je zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch.

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Životné prostredie

Operačný program je zameraný na „zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v

Bõvebben...

Európa 2020 stratégia leírása

Európa akkor lehet sikeres, ha közösen, unióként lép fel. Stratégiára van szükségünk ahhoz, hogy megerősödve kerüljünk ki a válságból, és hogy olyan intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasággá tegyük az EU-t, amelyben magas a foglalkoztatottság és a termelékenység, és erős a társadalmi kohézió. Az Európa 2020 a 21. század európai szociális piacgazdaságának képét festi elénk. europa2020_komplett

Beadvány az állampolgári biztosi hivatalhoz – Szlovákia – minta, tudnivalók

Beadvány nyomatott formában vagy interneten nyújtható be. Az elektronikus verziót egyenesen a hivatal honlapján tölthetik ki, és innen tölthetők le a szükséges nyomtatványos is elektronikus változatban.

Figyelmeztetés a panaszosok számára:

a beadványból világosan kell hogy legyen, milyen ügyet érint, melyik közigazgatási szerv ellen irányul és mit kíván elérni a benyújtó,

a beadványból váljon világossá, mire vonatkozik, mit igényel a kérelmező,

a névtelen beadvánnyal a biztosnak nem kell foglalkoznia,

a biztossal

Bõvebben...

Lifelong learning – Egész életen át tartó tanulás

Az: egész életen át tartó – tanulás mára egész Európában egyetemes oktatáspolitikai és neveléstudományi paradigmává vált.  A lifelong learning európai oktatáspolitikai koncepciói – mai értelmezés szerint – két különböző, de egymást kiegészítő cél megvalósítására törekednek. Az élethosszig tartó tanulás egyrészt a személyiség fejlődését és kiteljesedését, másrészt társadalmi, politikai és gazdasági célok megvalósítását szolgálja. Az egész életen át tartó tanulás fogalma a 70-es években jelent meg. De csak a 90-es évektől Bõvebben...

Önkéntesség és Európa

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2006-ban adta ki véleményét az önkéntesség európai szerepéről.  (2006/C 325/13 „Az önkéntes tevékenység: szerepe az európai társadalomban és kihatásai”). Az EGSZB e dokumentumban kitér az önkéntes tevékenység fogalmára és jellemzőire. Egységes definíció helyett a dokumentum, azokat a jellemzőket emeli ki, amelyek a tagországok eltérő joggyakorlatában megegyeznek.  Így a dokumentum három kritériumot emel ki: önkéntes tevékenységet az egyén szabad akaratából, önszántából vállal, az ilyen tevékenység semmiféleképpen Bõvebben...

Európai Alapjogi Charta

A Lisszaboni Szerződés 2009. január 1-én lépett hatályba.  A Szerződés az EU működése szempontjából fontos állomás. Ugyanakkor az is tény, hogy a Szerződés elfogadásához vezető út során halványult az a kép, hogy az Európai Unió a közös emberi és (állam)polgári értékek, jogok biztosítása mentén szerveződik. Pedig Közép- és Kelet-Európában az integráció motorját nagyrészt ezek a várakozások jelentették.  Ezzel nem azt mondjuk, hogy az Európai Unió feladta volna a korábban gyakran Bõvebben...

Civilek és az EU

A civil szervezetek kérdésköre az Európai Unió-ban a tagállamok "hatáskörébe" tartozik. Nincsenek közös irányelvek, szabályok, sőt egységes meghatározások sem. Így a különböző tagállamok teljes mértékben saját jogrendszerük alapján kezelik a civil szervezeteket. Ez természetesnek is tűnhet, hiszen az Unió tagállamai működő demokráciák, ahol az aktív civil társadalom központi szerepet játszik -- így a civil társadalom megléte és fejlesztése alapnak számít, és nem tartozik az Unió hatáskörébe. Emellett viszont ez azt is Bõvebben...

7 találat