Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Témakörök

Aktív polgárság és civil társadalom: alatti bejegyzések
Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Európa 2020 stratégia leírása

Európa akkor lehet sikeres, ha közösen, unióként lép fel. Stratégiára van szükségünk ahhoz, hogy megerősödve kerüljünk ki a válságból, és hogy olyan intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasággá tegyük az EU-t, amelyben magas a foglalkoztatottság és a termelékenység, és erős a társadalmi kohézió. Az Európa 2020 a 21. század európai szociális piacgazdaságának képét festi elénk. europa2020_komplett

Beadvány az állampolgári biztosi hivatalhoz – Szlovákia – minta, tudnivalók

Beadvány nyomatott formában vagy interneten nyújtható be. Az elektronikus verziót egyenesen a hivatal honlapján tölthetik ki, és innen tölthetők le a szükséges nyomtatványos is elektronikus változatban.

Figyelmeztetés a panaszosok számára:

a beadványból világosan kell hogy legyen, milyen ügyet érint, melyik közigazgatási szerv ellen irányul és mit kíván elérni a benyújtó,

a beadványból váljon világossá, mire vonatkozik, mit igényel a kérelmező,

a névtelen beadvánnyal a biztosnak nem kell foglalkoznia,

a biztossal

Bõvebben...

Az emberi jogok biztosáról szóló törvény – Szlovákia – teljes terjedelem

Zákon o verejnom ochrancovi práv č. 564/2001 Z.z. zo 4. decembra 2001 O VEREJNOM OCHRANCOVI PRÁV Zmena: 411/2002 Z.z. Zmena: 551/2003 Z.z. Zmena: 215/2004 Z.z. Zmena: 523/2004 Z.z. , 618/2004 Z.z. Zmena: 122/2006 Z.z. Zmena: 400/2009 Z.z. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: § 1 Predmet úpravy Tento zákon upravuje a) rozsah a spôsob, ktorým sa verejný ochranca práv 1) ako nezávislý orgán podieľa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánov Bõvebben...

EMBERJOGI ÉRDEKKÉPVISELET

 Az állampolgári jogok biztosának hatásköre

Szlovák Köztársaság Alkotmánya 151.a. cikkének 1. bekezd. szerint „az állampolgári jogok biztosa Szlovák Köztársaság független szerve, amely törvényben meghatározott terjedelemben és módon védi a természetes személyek és a jogi személyek alapvető jogait és szabadságait a közigazgatási szervek és egyéb közhatalom szervei előtti eljárásokban, ha azok eljárása, döntése vagy tétlensége ellentétben áll a jogrenddel. Törvény által meghatározott esetekben az állampolgári jogok biztosa részt

Bõvebben...

Választási törvények – Szlovákia – teljes szöveg

Zákon

Slovenskej národnej rady

č. 346/1990 Zb.

o voľbách do orgánov samosprávy obcí

v znení zákona č. 401/1990 Zb., zákona č. 8/1992 Zb., zákona č. 60/1993 Z. z., zákona č. 252/1994 Z. z., zákona č. 222/1996 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 302/2000, Z. z., zákona č. 36/2002 Z. z., zákona

Bõvebben...

AZ ÁLLAMI SZFÉRA ÉS AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁG I.

Állam

A francia filozófus báró Charlesa de Montesquieu óta a politológiában és jogban, de általában is a hatalmat három összetevőre bontjuk:

törvényalkotóra = legislatíva

végrehajtóra = exekutíva

igazságszolgáltatásra = justícia

Másképpen fogalmazva a hatalom felosztásáról van szó a:

a parlament

a kormány

és az igazságszolgáltatás

között.

Állam– hierarchia és rendszer

Az állam maga összetett rendszer. Az intézmények, szervek és személyek jelenítik

Bõvebben...

AZ ÁLLAMI SZFÉRA ÉS AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁG II.

A közigazgatás rendszere Államigazgatás

Szlovákiában a következő minisztériumok működnek:

Gazdasági Minisztérium SR,

Pénzügyminisztérium,

Közlekedési, postai és telekommunikációs Minisztérium,

Mezőgazdasági Minisztérium,

Építésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,

Belügyminisztérium,

Honvédelmi Minisztérium,

Igazságügyi Minisztérium,

Külügyminisztérium,

Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium,

Környezetvédelmi Minisztérium,

Iskolaügyi Minisztérium,

Kulturális Minisztérium,

Egészségügyi Minisztérium.

Szlovákiában a következő központi szervek működnek még az államigazgatásban:

Kormányhivatal -

Bõvebben...

Az önkéntességről általában

Megközelítések: alapvető demokratikus szabály egy szervezet alapításakor, működtetésekor; a civil szervezetek, civil szféra egyik jellemző vonása a szervezet céljainak teljesülését segítő erőforrás (formális és non formális keretek) társadalmi erőforrás 1. az önkéntesség, mint alapvető demokratikus szabály egy szervezet alapításakor, működtetésekor Az egyesülési jog szerint senki nem kötelezhető arra, hogy tagja vagy tisztségviselője legyen egy szervezetnek. Ez alól kivételt a civil szférán belül csupán a kamarák jelentenek, ezeknél törvény írhatja elő a tagságot. (pl. ügyvédi, orvosi kamara) Az Bõvebben...

Mi az hogy civil szervezet?

Jelenleg nincs egységes megjelölés a civil szektorban tevékenykedő szervezetek gyújtó jellegű elnevezésére. Párhuzamosan élnek: a civil szervezet/ civil szektor, civil társadalom a nonprofit szervezet/non profit szektor,  az ngo (non government organization) szervezet a harmadik szektor. elnevezések. Nem kívánunk terminológia vitákba bonyolódni. Csak összefogójuk, hogy általában mit értünk az egyes elnevezések alatt. a civil szervezetnek a bíróságon bejegyzett társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, szövetséget nevezzük a civil szektor megjelölés mégsem csupán a bejegyzett szervezeteket fedi le, hanem a bejegyzés Bõvebben...

Fiatalok részvétele

Mit jelent a részvétel fogalma az európai ifjúságpolitikában? Az Európa Tanács 2002-nen chartát fogadott el a fiatalok részvételről (Az Európai Tanács 237. határozata, 1992. (Európai Charta a fiatalok részvételéről a helyi közösségek és régiók életében). E szerint: „A fiatalok részvétele a közösségi ügyekben lehetőség, hogy teljes életet éljenek helyi közösségükben. Ez alapvető feltétel, ha aktív szerepet kívánnak játszani a társadalmi változásokban. Segítséget nyújt a társadalomba való beilleszkedésükhöz, elősegíti a változtatás igényét, a Bõvebben...

25 találat