Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

Beadvány az állampolgári biztosi hivatalhoz – Szlovákia – minta, tudnivalók

Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Beadvány az állampolgári biztosi hivatalhoz – Szlovákia – minta, tudnivalók

Beadvány nyomatott formában vagy interneten nyújtható be. Az elektronikus verziót egyenesen a hivatal honlapján tölthetik ki, és innen tölthetők le a szükséges nyomtatványos is elektronikus változatban.

Figyelmeztetés a panaszosok számára:

  • a beadványból világosan kell hogy legyen, milyen ügyet érint, melyik közigazgatási szerv ellen irányul és mit kíván elérni a benyújtó,

  • a beadványból váljon világossá, mire vonatkozik, mit igényel a kérelmező,

  • a névtelen beadvánnyal a biztosnak nem kell foglalkoznia,

  • a biztossal való kapcsolat során használhatja anyanyelvét,

  • beadványának gyors ügyintézése céljából kérjük, mellékelje az állítását alátámasztó iratok fénymásolatát,

  • a biztos az ügyintézésére felhatalmazhat más személyt is.

  • az emberi jogok biztosa Szlovákia régióiban is tevékenykedik. További tájékoztatást kérhetnek telefonon is.

Az emberi jogok biztosára a beadvány elbírálásánál nem vonatkozik semminemű határidő!

Beadványát igyekezni fogunk a lehető leggyorsabban elintézni, a beérkezés sorrendjében.

A panasztevő adatai

A. Állampolgár

Neve

Vezeték név

Címe

Telefon/fax

E-mail

B. Jogi személy

A cég neve

Székhely

Címe

Telefon/fax

E-mail

Képviselő

FIGYELMEZTETÉS:

A személyes adatok nem kötelező tartalmi kellékei a beadványnak, azonban a beadvány, amelyben annak benyújtója nem adja meg utónevét, családi nevét és címét (jogi személy a megnevezését és székhelyét) anonim (névtelen) beadványnak számít, amellyel az állampolgári jogok biztosának nem kell foglalkoznia!

II. Milyen ügyben és ki ellen szól a beadvány

A beadvány tárgyánál három típus van: olyan eljárás, határozat vagy tétlenség, amely ellentmond a jogrendnek, vagy a demokratikus és a jogállam elveinek.

A jogsértőknél a következő alanyok jöhetnek szóba:

Minisztérium

Az államigazgatás egyéb központi szerve

Község (községi hivatal)

Magasabb területi egység

Kerületi hivatal

Területi hivatal

Szociális biztosító

Egészségbiztosító

Munka- és szociális ügyi hivatal

Földhivatal

Bíróságokat irányító és vezető szervek

Egyéb közigazgatási szerv

A beadvány konkrét tárgya – világosan és röviden megfogalmazva.

A beadvány tartalma – világosan és érthetően megfogalmazni, mit követel a benyújtó a biztostól?

Záróformula a személyi adatok kezeléséről:

“VI. Egyetértés a személyi adatok felhasználásával:

Aláírásommal igazolom, hogy ezennel beleegyezésemet adom a Kancelária verejného ochrancu práv -nak a személyi adatok védelméről szóló 428/2002 Tt sz. törvény értelmében a személyi adataim felhasználásához, beleértve a külön kategóriába tartozó adatokat is a beadványomban szereplő adatok terjedelmében.

Jelen – a személyi adatok felhasználására vonatkozó – beleegyezésem érvényben marad a beadványom kivizsgálásának és későbbi irattári elhelyezésének időtartamára a Kancelária verejného ochrancu práv belső szabályzatának megfelelően.

Esetemnek a médiákban történő esetleges nyilvánosságra hozatalával egyetértek/ nem értek egyet.”

A mellékletek felsorolása.

Keltezés, aláírás.