Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

AZ ÁLLAMI SZFÉRA EGYÜTTMŰKÖDÉSE A 3. SZEKTORRAL

Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

AZ ÁLLAMI SZFÉRA EGYÜTTMŰKÖDÉSE A 3. SZEKTORRAL

Az állam, felépítése és feladatai

A modern állam jellemzői: demokratikus és tiszteletben tartja a polgárok jogait. „Az állam hatalma a polgároktól ered, akik e hatalmat vagy választott képviselőik által, vagy saját maguk közvetlenül gyakorolják” – áll az SZK Alkotmány első cikkelyének 2. bekezdésében. A jogállamban nem az éppen hatalmon lévő politikai irányvonal határozza meg – befolyásolja – az emberek cselekedeteit, hanem a törvények. Fő feladata, hogy biztosítsa a törvényi kereteket, biztosítsa a törvények végrehajtását és betartását. Közfeladatokat lát el, és ehhez alanyi jogon közpénzeket használ fel.

 

A jogállam három alapvető jellemzője:

 1. tiszteletben tartja az emberek szuverenitását – önállóságát,
 2. felosztja a hatalmat a törvényhozó és a végrehajtó szervek, valamint a bíróságok között,
 3. elismeri, hogy az államhatalom gyakorlása közben alá kell rendelnie magát az alapvető emberi és szabadságjogoknak és a meglévő jogrendnek.

Az állam törvényhozó hatalma és a 3. szektor közötti kapcsolatok

Az SZNT feladata főleg jóváhagyni és módosítani az SZK Alkotmányát és az ország jogrendjét alkotó többi törvényt. Az alkotmányban garantált alapvető jogok halmaza közül több is érinti a 3. szektorban tevékenykedő szervezeteket. Közéjük tartoznak: alapvető emberi és szabadságjogok, politikai jogok /ennek keretében a gyülekezési jog is/, nemzetiségek és etnikai csoportok jogai, gazdasági-, szociális- és kultúrával kapcsolatos jogok, a környezet és kulturális örökség védelméhez való jog, a bírósági- és egyéb jogvédelemhez való jog.

 

 A 3. szektornak érdeke úgy befolyásolni a törvényhozást, hogy az az alkotmányban szereplő emberi- és szabadságjogokat beépítse azokba az alacsonyabb szintű törvényekbe, amelyek részletesen szabályozzák, miként lehet élni e jogokkal. Ezen kívül nagy jelentőséggel bírnak a civil szféra számára azok a törvények is, amelyek a szervezetek létrejöttét, működését és megszűnését szabályozzák.

 A 3. szektor a következő eszközökkel él a törvényhozás befolyásolása során: petíciók, nyilvános gyűlések, kampányok, lobbizás.

 Szlovákiai példák – a civil szervezetek által szorgalmazott törvények: információs törvény, 1 %, adótörvény reformja stb.

A végrehajtó hatalom és a 3. szektor közötti kapcsolatok

 Nagyon széleskörűek – mivel az állam kompetenciái is nagyon sokrétűek. A civil szervezetek emiatt nem kerülhetik el az állammal való kapcsolat felvételét.

 Pl.: bejegyeztetés, egyes jogi formáknál éves jelentések készítése, kedvezmények az állam részéről, amelyeket érvényesíteni kell

 A civil szféra állami támogatása:

 • Az állam éves költségvetéséből a civil szervezetek támogatására szánt összegek szétosztása a minisztériumok által – építésügyi- és vidékfejlesztési, környezetvédelmi, kulturális, egészségügyi, munkaügyi stb. tárcák
 • 1 %
 • közhasznú tevékenységek költségeinek térítése – oktatási és közművelődési tevékenységek, egészségügyi gondoskodás, szociális segítségnyújtás

Együttműködés formái:

 •  A civil szervezeteket képviselő grémium kapcsolata a végrehajtó szervekkel – tagság a kormány, a minisztériumok stb. tanácsadó szerveiben
 • Együttműködés szerződések a kerületi és járási hivatalokkal

A bíróságok és a 3. szektor kapcsolata

 A civil szervezetek bírósági perek résztvevői lehetnek, ahol vagy saját maguk vagy egy polgár nevében – megbízásából – léphetnek fel. A bírósági feljelentés egy állami szerv döntésének megváltoztatását, vagy egy állami szerv törvénybe ütköző döntése következményeinek orvoslását célozhatja.

Az önkormányzatok együttműködése a civil szervezetekkel

Kapcsolatok:

 • engedélyek – rendezvények szervezésére
 • helyi illetékek
 • helyiségek, irodák bérlete önkormányzati tulajdonú épületekben
 • szerződéses viszony

Együttműködés területei:

 • ingyenes teremhasználatért cserébe különféle szolgáltatások a településnek – pl. segítségnyújtás önkéntesek által az önkormányzat által szervezett rendezvény lebonyolításánál
 • testvér-települési kapcsolatok
 • eurorégiók – kapcsolatépítés
 • közös projektumok kidolgozása és benyújtása

A települések által nyújtott, ill. nyújtható támogatások

 • a település éves költségvetéséből civil szervezetek működésére szánt támogatások
 • ált. érv. rendelet a civil szervezetek által bérelt önkormányzati tulajdonú épületek, helyiségek bérleti díjáról – ingyenes vagy kedvezményes
 • természetbeni juttatások” – a település különféle ingyenes szolgáltatásokkal is támogathatja a civil szervezeteket, azok rendezvényeit: szállásadás az önkormányzat vendégházában, az önkormányzati hivatal szolgálati járművének kölcsönzése, fénymásolás, számítógép-használat, internet-használat