Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió

A szlovákiai Nemzeti Stratlgiai Referenciakeret magyar összefoglalása

Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

A szlovákiai Nemzeti Stratlgiai Referenciakeret magyar összefoglalása

NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIAKERET

2007 – 2013

(NÁRODNÝ STRATEGICKÝ REFERENČNÝ RÁMEC)

2004 – 2006-os programozási időszak:

Az Európai Uniós alapokból Szlovákia pénzforrásokat először a 2004 – 2006-os években merített a rövidített programozási időszakban a Közösségi támogatási keret (Rámec podpory spoločenstva) dokumentum alapján.

Az Európai Unió 2000-ben létrehozta a társult országok felkészülését támogató három, ún. előcsatlakozási vagy felzárkóztatási programot:

 • PHARE (civil szektor, CBC-k, szektorok közötti együttműködések támogatására),

 • ISPA (környezetvédelmi és közlekedési támogatások),

 • SAPARD (agrárszektor és a vidék fejlesztése).

Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 2007-2013:

A 2007 – 2013-as programozási időszak az első Szlovákia számára, amelyben e 7 éves tervezési időszak alatt lehetősége lesz az EU-s alapok merítésére a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (Národný strategický referenčný rámec) dokumentum alapján.

A referenciakeret egy terv, amely összeköti az Európai Bizottság stratégiai ajánlásait az adott ország nemzeti és regionális prioritásaival. E terv koncepcióját az Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztérium dolgozta ki, mint központi irányító hatóság.

Az előterjesztett „A strukturális alapok és a kohéziós alap irányítási rendszerének koncepciója a 2007 – 2013-as időszakra“, („Koncepcia systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na roky 2007 až 2013“) egy alap verzió, amely az összes releváns partnerrel való egyezetetés után került megvitatásra és folyamatos aktualizálásra és kiegészítésre.

Tulajdonképpen kiindulópontként szolgált a referenciakeret kidolgozásához, amely segíti az EU-s alapok irányítását e 7 éves pénzügyi időszakban. Ez a koncepció lehetőséget adott a kapcsolatok felvételére és a kommunikáció beindítására az államigazgatás központi szervei, a területi önkormányzatok, a helyi önkormányzatok és a többi lehetséges kérvényező között az EU-s források minél hatékonyabb kihasználására, fő hangsúlyt helyezve a regionális különbségek csökkentésére.

A Közösség startégiai irányelveivel (gazdasági, szociális és területi kohézió; a Közösség prioritásainak meghatározása és az alapok működésének kerete) összhangban, a referenciakeret meghatározza a nemzeti prioritásokat, amelyek a strukturális alapokból és a kohéziós alapból lesznek finanszírozva.

Strukturális Alapok:

Az Európai Unió legfőbb támogatási eszközei, amelyeket csak a tagországok meríthetik és

7 éves programozási időszakra tervezik.

A négy strukturális alap:

 • Európai Regionális Fejlesztési Alap (Európsky fond regionálneho rozvoja – ERDF)

 • Európai Szociális Alap (Európsky sociálny fond – ESF)

 • Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (Riadiaca sekcia Európskeho poľnohospodárskeho a garančného fondu)

 • Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (Finančný nástroj na riadenie rybolovu)

Kohéziós Alap:

1993-ban hozták létre, az akkor legkevésbé fejlődő 4 tagország (Görögország, Portugália, Írország és Spanyolország) segítésére. Az alap főleg a környezetvédelmi projekteket, Transzeurópai közlekedési hálózatok megépülését és árvízvédelmi intézkedéseket támogatja.

A legfőbb különbségek a Kohéziós Alap és a Strukturális Alapok között:

A Kohéziós Alap csak nagy (>10 millió €) infrastrukturális beruházásokat támogat, csak a közlekedés és a környezetvédelem területén és csak azon tagországok pályázhatnak, amelyekben a GDP (bruttó hazai össztermék) nem éri el az EU átlag 90%-át.

A referenciakeret két fontos célja: „Konvergencia“ és a „Regionális versenyképesség és foglalkoztatás“.

A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret operatív programjai:

 1. OP Közlekedés,

 2. OP Környezetvédelem,

 3. Regionális operatív program,

 4. OP Társadalom informatizációja,

 5. OP Egészségügy,

 6. OP Foglalkoztatás és társadalmi befogadás,

 7. OP Művelődés,

 8. OP Kutatás és fejlesztés,

 9. OP Versenyképesség és gazdasági növekedés,

 10. OP Pozsony megye és

 11. OP Technikai segítség.

A referenciakeret fő részei:

  • Szlovákia jelenlegi helyzete,

  • A NSRK stratégiai része (az ország víziója, stratégiája, tematikus és területi prioritásai),

  • Az egyes operatív programok leírása és koordinációja,

  • A NSRK finanszírozása.

A 3 legfontosabb pénzügyi eszköz a referenciakeret finanszírozására:

 • Európai Regionális Fejlesztési Alap

(Európsky fond regionálneho rozvoja – ERDF),

 • Kohéziós Alap

(Kohézny fond – KF),

 • Európai Szociális Alap

(Európsky sociálny fond – ESF).

A referenciakeret horizontális prioritásai:

A: a társadalom peremére került (marginalizálódott) roma közösségek

Cél: az marginalizálódott roma közösségek alkalmazottságának és műveltségi szintjének növelése, az életkörülményeiknek javítása

B: esélyegyenlőség

Cél: az esélyegyenlőség bebiztosítása a diszkrimináció minden formája ellen

C: fenntartható fejlődés

Cél: bebiztosítani és fenntartani a környezeti, gazdasági és szociális fejlődést

D: információs társadalom

Cél: az információs társadalom fejlesztése